תתל/ 24/ א

קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי

מטרת התוכנית


הקמת מערכת המים החמישית לירושלים, על כל הנדרש לתכנון, הקמה, תפעול ואחזקה שלה, בין היתר באמצעות:
1. ייעוד שטחים למתקנים לקווים ולמנהרות מים ומנהרות גישה הנדרשים למערכת המים החמישית.
2. קביעת תנאים למתן היתרי בניה לקווים למנהרות למתקנים ולכל הנדרש להקמת מערכת המים.
3. לאפשר ביצוע מערכת המים החמישית לירושלים והקצאת שטחים לכל המתקנים הקבועים וזמניים שטחי התארגנות, ערום עודפי עפר וכל הנדרש לביצוע המערכת.
4. קביעת מגבלות בניה ושימוש בתחום התכנית.
5. קביעת הוראות לפיתוח ולשיקום הנופי של השטחים שבתחום התכנית.
6. קביעת הנחיות למיזעור הפגיעה העלולה להיגרם לסביבה מהקמת, הפעלת ותחזוקת מערכת המים החמישית.
7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


קטע אשתאול-עין כרם: מצומת המגופים ע"י אשתאול לתחנת כסלון החדשה ומנהרת מים עד עין כרם.
קטע מנהרת צד שורק: מאזור מט"ש ירושלים שבנחל שורק במנהרת צד עד לחיבור תת"ק למנהרת המים באזור נחל צובה.
קטע קו רוחב עין כרם- מוצא: מתחנת עין כרם לאורך נחל שורק בעמק מוצא עד לתחנת חלילים בעמק הארזים.
מתקני הקו כוללים: תחנת כסלון החדשה, מתקן הלם מים באזור כסלון ותחנת עין כרם בסמוך לשכונת עין כרם בירושלים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון מס' 3 הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר נספח הנחיות סביבתיות הורדה
נספחים מאושרים נספח תכנית הנדסית, גיליונות 10-11 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח תכנית הנדסית, גיליונות 6-9 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח תכנית הנדסית, גיליונות 1-5 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח לחומרי חציבה ומילוי - חוברת הורדה
נספחים מאושרים חוברת מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים הנחיות סביבתיות לעת הקמה - חוברת הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר, גיליון 3 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר, גיליונות 1-2 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים תצלום אוויר, גיליון 3 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים תצלום אוויר, גליונות 1-2 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים תרשים סביבה - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח בינוי, גיליונות 5-7 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח בינוי, גיליונות 1-4 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים תכנית שיקום נופי - לא מעוגן הורדה
נספח כללי/אחר פרסום בעיתונים בקשה להקלה הורדה
נספח כללי/אחר נוסח פרסום בק/שה להקלה הורדה
נספח כללי/אחר נספחי בקשה להקלה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת הותל 4/2016 14.3.16 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לועדת משנה להקלות 4.4.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בשינוי לתכנית שאושרה 11/04/2022
התכנית אושרה 07/11/2013
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/11/2013
פרסום לאישור ברשומות 07/11/2013 תאריך פרסום: 07/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6689. עמוד: 1096. שנה עברית: התשעד . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 06/10/2013
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 06/10/2013 תאריך ישיבה: 06/10/2013. מס' ישיבה: 808. מס' ישיבה: 808.
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 17/07/2013 תאריך פרסום: 17/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6629. עמוד: 6871. שנה עברית: התשעג . צפייה
המלצה לממשלה לאישור תכנית 22/04/2013
התקבלו הערות / תגובות 05/01/2013
העברה להערות / תגובות 04/01/2013
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 04/01/2013 תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2013. עיתון: אל-סינארה.
התכנית פורסמה להערות והשגות 04/01/2013
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 24/09/2012
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 30/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/01/2012
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 26/12/2011
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 15/11/2007
פרסום הכנת תכנית ברשומות 15/11/2007 תאריך פרסום: 15/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5738. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 15/08/2007 תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2007. עיתון: מעריב.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 12/03/2007
קבלת תכנית בות"ל 10/02/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 14/ 5 תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - אתרי מחוז ירושלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 שינוי
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37 תכנית מתאר ארצית לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 שינוי
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת שינוי צפייה
תוכנית 1601 יעוד שטח למתקני טהור למיי שופכין בדרך עין-כרם צובא. שינוי
תוכנית י/ מי/ 1 יער סטף שינוי צפייה
תוכנית מח/ 1 כביש מהיר תל אביב - אשדוד שינוי
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה שינוי צפייה
תוכנית מי/ 829 הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות - מושב כסלון. שינוי צפייה
תוכנית מי/ 995 קביעת הגבולות ופירוט התכליות המותרות ביער הקדושים, קק"ל. צומת שואבה ושער הגיא שינוי צפייה
תוכנית מק/ 12467 הרחבת דרך המחברת בין צומת כרם לצומת הסטף שינוי צפייה
תוכנית מי/ במ/ 766 מושב רמת רזיאל -הרחבת המושב. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 102-0448464 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי כפיפות
תוכנית 456-0850040 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי כפיפות
תוכנית י/ מי/ 1 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי כפיפות צפייה
תוכנית 101-0529529 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי כפיפות
תוכנית 101-0314708 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי כפיפות
תוכנית תתל/ 24/ א/ 1/ 2016 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי היתר בניה
תוכנית תתל/ 24/ א/ 2016/ 1/ 2018 קו מים חמישי לירושלים: קטע מזרחי היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021014 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 08/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 11/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013008 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 22/04/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013006 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 22/04/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 04/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 27/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 11/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 04/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 24/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2010009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 31/05/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 14/01/2013 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 03/05/2022 הורדה