תתל/ 18/ ב

השלמות להסדרת מערכת החישמול למסילה המזרחית

מטרת התוכנית


לאפשר את השלמת הסדרת חשמול המסילה באמצעות הוראות והנחיות למזעור השפעות סביבתיות הנובעות מכך, ולקבוע מבנה דרך מסוג תה"ר הנדרש להפעלת המסילה בהינע חשמלי.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת אמצעים למזעור השפעות סביבתיות הנובעות מהפעלת מערכת חשמול מסילתית.
2. שינוי יעוד ממגבלות בניה למסילה מוצעת, קביעת זכויות בנייה, קביעת עקרונות בינוי ופיתוח עבור תחנת השנאה רכבתית.
3. קביעת מגבלות בניה בגן שמואל.
4. קביעת תנאים לאישור מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע/ הרשאות ותכולתם.
5. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

דברי הסבר


המסילה המזרחית מהווה, במקביל למסילת החוף, את עמוד השדרה הרכבתי בכיוון צפון-דרום, ועיקרה עובר בצמוד לכביש 6. המסילה משתרעת לאורך כ- 65 ק"מ במזרח שפלת החוף, ממסילת החוף באזור פרדס חנה, דרך חדרה מזרח, אחיטוב, טירה, כפר סבא, השער המזרחי של נתב"ג ועד פאתי לוד. תוואי המסילה אושר בתת"ל/22 על שינוייה.

תכנית זו נועדה לאפשר את חשמול המסילה באמצעות הוראות והנחיות למזעור השפעות סביבתיות הנובעות מכך וקביעת מבנה דרך מסוג תה"ר הנדרש להפעלתה.
כאמור, התכנית כוללת מיגונים להשפעות סביבתיות, שטח להקמת תחנת השנאה רכבתית (תה"ר) בשטח המיועד בתכנית זו למסילה מוצעת, וכלוא בין מסילות ברזל ודרך גישה מדרום לפרדס חנה, וקביעת מסדרון תשתית לצורך חיבור התה"ר לקו הולכה ארצי במתח עליון.
התכנית כפופה להוראות תת"ל/22 החלה בשטח התכנית ומוסיפה עליה.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
בינוי נספח בינוי תה"ר רמז - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה תרשים מיקום - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית תשריט הגדלה באזור מגבלות בנייה בגן שמואל - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חוות דעת סביבתית - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
חשמל מתקנים נלווים למערכת חשמול - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 18 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 19 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 20 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 21 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 22 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 23 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 24 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 25 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 26 מתוך 26 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
חשמל מתקנים נלווים למערכת חשמול - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה תרשים מיקום - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי תה"ר רמז - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף רגישות נופית לחשמול - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חוות דעת סביבתית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט התכנית תשריט הגדלה באזור מגבלות בנייה בגן שמואל - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי - גליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי - גליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א - גליונות 1-10 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות מתאר כוללניות - גליונות 1-4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט תכניות בהפקדה - גליונות 1-5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - גליונות 1-26 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר דברי הסבר בערבית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות המשך השגות תת"ל 18ב הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות תת"ל 18ב הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגת עיריית חדרה לתוכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 10/04/2022 21 19
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/04/2022 21 19
פרסום לאישור ברשומות 10/04/2022 תאריך פרסום: 10/04/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10425. עמוד: 6812. שנה עברית: התשפב . 21 19 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 27/02/2022 21 19
המלצה לממשלה לאישור תכנית 13/12/2021 18 19
תיקון תכנית לפי סעיף 106 ב' 13/12/2021 18 19
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 13/12/2021 18 19
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 04/08/2021 תאריך פרסום: 04/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9795. עמוד: 10086. שנה עברית: התשפא . 18 19 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 30/07/2021 18 19
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 30/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2021. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2021. עיתון: עיתון יומי א. 18 19
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 19/04/2021 18 19
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 12/04/2021 18 19
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר 12/04/2021 18 19
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא הוגש תסקיר 12/04/2021 18 19
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 08/06/2020 12 13
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 08/06/2020 12 13
קבלת תכנית בות"ל 09/11/2019 12 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 22 מסילה מזרחית כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 22/ א מסילה מזרחית בקטע הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461 כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021017 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 13/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021011 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 13/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021059 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 24/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021054 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021006 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 04/07/2021 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 26/10/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 11/08/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 07/07/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 05/08/2021 הורדה