מ/ 400/ א

אביאל - חוות לולים

מטרת התוכנית


א. לאפשר הקמת חוות לולים והוצאת לולים קיימים מתוך מושב אביאל.
ב. הסדרת דרך גישה לשטחים החקלאיים של אביאל מהכביש לעמיקם.
ג. הקלה מתמ"א 22 - סימון שטח יער טבעי לטיפוח באזור חקלאי מעובד בתחום המשבצת של מושב אביאל ויער נטע אדם קיים בשטח הנחלות במושב. גריעה של כ- 78 דונם יער.
ד. להבטיח תנאים סביבתיים נאותיים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק, שפ"פ ודרך חקלאית.
- קביעת תכליות ושימושים מותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה: שטח מבנים, גובהם, מרווחי בניה, צפיפות.
- הנחיות לבינוי.
- הנחיות לפינוי והריסת לולים קיימים.
- התווית דרכים.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מקום התוכנית


שטחים חקלאיים של אביאל ולולים קיימים במושב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/08/2012 תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5848. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/10/2011
הוגשו התנגדויות 06/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות 14/06/2011 תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4778. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 06/05/2011 תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 04/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית 15/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה 06/01/2010
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 26/11/2009
קבלת תכנית 08/06/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית משח/ 1 א שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 אביאל - חוות לולים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 04/10/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 05/09/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
441 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 26/10/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
435 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/07/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 06/01/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/07/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/04/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קמבליס ישולה חב' החשמל לישראל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלום דרי מנהל מחלקת יער - קק"ל