152-0707620

מבנים ומוסדות ציבור במתחם הרי ירושלים, קריית יערים

מטרת התוכנית


תוספת קומות והקמת מבנים חדשים בני 3-4 קומות

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד משטח למוסדות למבנים ומוסדות ציבור ודרך.
2. קביעת התכליות המותרות ביעודי הקרקע.
3. קביעת שטחי בניה בתחום התכנית.
4. קביעת בינוי בגובה עד 4 קומות.
5. קביעת קווי בנין.
6. קביעת תכסית בינוי.
7. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
9. קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.
10. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.
11. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
12. קביעת שלביות פיתוח.
13. קביעת הסדרי תנועה חדשים.

דברי הסבר


התכנית מוגשת בגוש 29540 חלקה 110 בקריית יערים, מועצה מרחבית הראל.
התכניות המאושרות החלות בתחום התכנית הינן תכניות מס' מי/557 ו- מי/במ/113א' הקובעות מגרש ביעוד שטח למבני ציבור עם 25% אחוזי בניה.
בשטח התכנית קיימים 5 מבנים המשמשים את המוסד - בניין בית הספר וחדר אוכל, בניין המנהלה ושלושה בנייני מגורי ילדים. בניין מגורי הצוות שמהווה גם הוא חלק ממתחם הפנימייה חצוי ע"י קו חלקה ולא נכלל בתחום התכנית. כל הבניינים בני 3 קומות מעל הקרקע, בחלקם קיימת גם קומת מרתף. הבינוי הקיים נבנה עפ"י היתרי בניה מס' 1598 ו- 930151 שהוכנו ע"י אדר' רות להב והיתרי בניה מס' 20060188 , 20070158 , 20090009 ו- 20110001 שהוכנו ע"י אדר' יורם פוגל. לאחר שבניית המתחם הסתיימה הבעלים חלקו את השטח לשני חלקים לא שווים, כאשר מתחם הבנוי כיום נמצא ברובו בבעלות עמותת "הרי ירושלים" וחלק המזרחי בבעלות "נשות בני ברית". ריכוז הבינוי בחלקה של "הרי ירושלים" יצר מצב בו אחוזי בניה הקיימים בחלקה הצפוני של התכנית קרובים ל- 50%, כאשר בחלקו של "נשות בני ברית" קיים רק בניין אחד והאחוזים המנוצלים עומדים על כ- 13%.
התכנית מציעה תוספת קומות לבניינים קיימים ובנייה חדשה של 2 בניינים בני 4 קומות בהיקף בנייה של 100% אחוזי בנייה.
מגישי התכנית הינם עמותות "הרי ירושלים" ו"נשות בני ברית".

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 13,645 מ"ר +6,367.61 מ"ר +7,277.39 מ"ר

מקום התוכנית


רחוב מצפה 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי תכניות ביניינים בתא שטח 112, מתחם בני ברית הורדה
בינוי תכנית בינוי כללית הורדה
בינוי חתכים הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים סרק העצים ע"ג מדידת מצב קיים הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר העצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר העצים ע"ג בינוי מוצע הורדה
בינוי תכניות הבניינים בתא שטח 110, מתחם הרי ירושלים הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 28/03/2022 19 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/08/2020 14 9
קבלת תכנית 08/01/2020 12 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 557 שינוי יעוד ממלונאות למוסדות. החלפה צפייה
תוכנית מי/ במ/ 113/ א הכרזה על תכנית חדשה - אבו גוש החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 28/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/06/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/06/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/06/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/06/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/06/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה