תמל/ 1094

רכסים צפון

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים בת 2,496 יח"ד והרחבת אזור תעסוקה קיים, במטרה לאפשר התפתחות ארוכת טווח של הישוב רכסים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית, עתיקות, אזור חקלאי, מסחר, ספורט ונופש, קו דלק, ודרך מאושרת ותעשייה ליעוד מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, ספורט ונופש, פארק/גן ציבורי, מסחר ומשרדים, מסחר ותעסוקה, מסחר, דיור מיוחד ומסחר, תעשייה, תעשיה ומלאכה קלה, מלונאות (אכסון מלונאי), שטחים פתוחים, קרקע חקלאית, דרך מוצעת, דרך מאושרת, דרך ו/או טיפול נופי, שביל, חניון, מרכז תחבורה, מתקנים הנדסיים ותחנת תדלוק.
2. קביעת מגרשים להקמת מגורים (2,246 יח"ד ו- 250 יח"ד דיור מיוחד), מסחר ותעסוקה, מוסדות ציבור, שצ"פ, שטחים פתוחים, דרכים, מתקנים הנדסיים ויעודים נלווים.
3. הסטת תוואי דרך מס' 762 צפונה וחיבורה לדרך ארצית מס' 70.
4. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבנייה.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
6. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות לשמירה על הטבע.
8. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי.
9. קביעת זיקות הנאה.
10. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

דברי הסבר


תכנית רכסים צפון ממוקמת מצפון לישוב רכסים הקיים, ברובה בשטח חקלאי מעובד כיום, בתחום המועצה האזורית זבולון. חלקה חופפת לאזור תעסוקה ומלאכה קיים. התכנית הינה בשטח של כ- 1,656 דונם וכוללת שכונת מגורים חדשה של 2,496 יח"ד, בצפיפות ממוצעת של כ- 19.15 יח"ד לדונם נטו, מהן 250 יח"ד מיוחד ו-563 יח"ד קטנות. בנוסף כ-4,000 מ"ר מסחר שכונתי ומגרשים רבים למבני ציבור הכוללים גם מעונות. בחלקה המערבי התכנית מציעה פיתוח אזור תעסוקה קיים , בו מוצעים כ- 130,000 מ"ר שטחים עיקריים סחירים ביעודים שונים. בחלקה הצפון מזרחי של התכנית מוצע מרכז מסחר ותעסוקה של כ-50,000 מ"ר עיקרי, הנהנה מנגישות מצוינת לכביש 762 בסמוך למחלף המתוכנן על כביש 6 ולכניסה חדשה לישוב איבטין. התכנית כוללת הטיה של קטע מנחל ציפורי, הכלוא בין תחנת דלק לכביש ומאפשרת יצירת תוואי מפותל ורחב, הכולל פארק איכותי משני צידי הנחל. שטחים נוספים בתחום התכנית ביעוד חקלאי, נדרשים לצורך הסדרת ושיקום נחל ציפורי וכן העברת תשתיות נחוצות לתכנית. תכנית זו מבטלת חלק מתוואי כביש 762 הקיים וכוללת חלק מתוואי כביש 762 החדש, אשר יחבר בין כביש 6 לכביש 70. תכנית להטיית התוואי מקודמת (תמ"א/ 31/ א/ 3/ 1) במועצה הארצית במקביל ותוך תיאום, באופן ששתי התכניות יוכלו להתבצע ללא תלות הדדית ביניהן.

התכנית מציעה היצע מגורים מגוון המאפשר התפתחות של הישוב רכסים, איכות מגורים וסביבה גבוהה, לרבות שיקום קטע מנחל ציפורי והפיכתו לפארק. אזור התעסוקה יתמוך בבסיס הכלכלי של הישוב ויציע תעסוקה לתושביו ולסביבה.

השכונה תוכננה בהנחה שתתגורר בה אוכלוסיה חרדית. דבר זה השפיע הן על הפרוגרמה לשטחי ציבור (ובעיקר מוסדות ציבור) המותאמת לאוכלוסיה זו על פי התקנים והן על יתר עקרונות התכנון. עקרונות התכנון מכוונים להקמת שכונה להולכי רגל לאוכלוסיית יעד ברוכת ילדים ורמת מינוע נמוכה יחסית. שלד השכונה מבוסס על קישוריות של צירי הליכה רגליים מוצלים והירארכיה של שטחים פתוחים. השכונה תתבסס על תח"צ מסיבות חברתיות, כלכליות וסביבתיות - תכנון מותאם לתחבורה ציבורית בנגישות גבוהה מכל דירה. מוסדות החינוך והדת של השכונה במרכז התכנון, במובן העקרוני ובמובן המילולי. גובה ותמהיל בנינים מותאם לאוכלוסיה החרדית. התכנית מכוונת לתמהיל דירות מגוון 3-7 חדרים ברמת המגרש. חניה תת קרקעית בקומת אחת - כדי להבטיח בטיחות לילדים מעל הקרקע, להימנע מצפיפות נמוכה מאוד וממשטחי אספלט ענקיים בין הבניינים.

בין בניני המגורים לבין הכבישים הסובבים הוגדרה רצועת שצ"פ רחבה, אשר תפותח כפארקים לטובת תושבי השכונה ותאפשר את החיץ הנדרש לתושבים מסיבות אקוסטיות כל השבוע ומסיבות שמירת השבת בסופי השבוע. התכנית מגדירה הנחיות לשימור ושיקום נחל ציפורי, כולל הסטת התוואי הכלוא בצד המערבי ויצירת נפתולים חדשים. כמו כן שמירה על פשט ההצפה וחקלאות ופארק לאורך הנחל.
פתרון הביוב הינו אגני - תחנת שאיבה במורד השכונה, ליד כביש 70, שעתידה לאפשר קליטת השפכים גם של חלק מהשכונות הקיימות והמאושרות בישוב רכסים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 250 יח"ד יח"ד +250 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 11,250 מ"ר מ"ר +11,250 מ"ר מ"ר עיקרי
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 6,000 מ"ר מ"ר +6,000 מ"ר מ"ר עיקרי
מבני ציבור (מ"ר) 269,302 מ"ר מ"ר +269,302 מ"ר מ"ר עיקרי
מגורים (יח"ד) 2,246 יח"ד יח"ד +2,246 יח"ד
מגורים (מ"ר) 217,535 מ"ר מ"ר +217,535 מ"ר מ"ר עיקרי
מסחר (מ"ר) 57,564 מ"ר מ"ר +57,564 מ"ר מ"ר עיקרי
תעסוקה (מ"ר) 126,926 מ"ר מ"ר +126,926 מ"ר מ"ר עיקרי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה 2 - תעסוקה הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים הורדה
מסמכים חתומים
חוות דעת סביבתית מסמך סביבתי - חלק 3 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חוות דעת סביבתית מסמך סביבתי - חלק 2 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חוות דעת סביבתית מסמך סביבתי - חלק 1 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה מתחם מגורים - הערות-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה 1 - מגורים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה 2 - תעסוקה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות איזון והקצאה דוח שמאי - איזון והקצאה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סקר סייסמי סקר סייסמי-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצרכי ציבור-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור עדכון פרוגרמה למבני ציבור - מבני חינוך.-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה בה"ת-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חוברת-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב פרשה טכנית למים וביוב-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז פרשה טכנית ניקוז-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות תזכיר מיצוי עתודות קרקע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ונוף גיליון 2 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ונוף - גיליון 1 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ונוף - גיליון 3 מתוך 3 - חתכים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וחניה נספח תנועה - גיליון 2 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וחניה נספח תנועה - גיליון 1 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
דרכים תנועה וחניה נספח תנועה - גיליון 3 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חשמל תשריט נספח חשמל-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים תשריט נספח מים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית - גיליון 3 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית - גיליון 1 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית - גיליון 2 מ-3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשריט התכנית תשריט מצב מוצע מוקטן בגיליון 1-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קומפילציה תשריט מצב מאושר-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט נספח עצים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב תשריט נספח ביוב-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גיליון 1 מ-2 - תשריט-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גיליון 2 מ-2 - חתכים טיפוסיים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חוות דעת כלכלית עדכון לפרוגרמה הכלכלית לאזור תעסוקה.-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חוות דעת כלכלית פרוגרמה כלכלית לאזור תעסוקה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות תשריט 24.11.19 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות 8.2.22 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות מונה הוראות 37 ומונה תשריט 13 למונה הוראות 39 ומונה תשריט 13. הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חוות דעת מגיש התכנית חתום 13.11.19 הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום הפקדה הורדה
תכתובות נוסח פרסום לפי 106 ב' הורדה
תכתובות מצגת שולחן עגול 15.4.19 הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישור הורדה
תכתובות מצגת מליאה הפקדת התכנית 4.12.19 הורדה
תכתובות הודעה על עמידה בתנאי סף הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הותמ"ל הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בשמיעת התנגדויות ע"י חוקר 10.9.20 הורדה
תכתובות חוו"ד שמאי הוועדה הורדה
תכתובות דו''ח חוקרת להתנגדויות ע''פ סעיף 106 ב הורדה
תכתובות דו"ח החוקרת הורדה
תכתובות מצגת חוקרת מדיון לאישור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/12/2020 תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 53 16
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/12/2020 54 16
התכנית אושרה 25/12/2020 54 16
פרסום לאישור ברשומות 24/12/2020 תאריך פרסום: 24/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9321. עמוד: 2456. שנה עברית: התשפא . 53 16 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/12/2020 53 16
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/12/2020 53 16
החלטה בדיון באישור תכנית 20/12/2020 44 15
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/12/2020 44 15
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 06/11/2020 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2020. עיתון: אל-סינארה. 44 15
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 06/11/2020 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2020. עיתון: אל-סינארה. 52 16
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 29/10/2020 39 13
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 29/10/2020 44 15
הוגשו התנגדויות 11/08/2020 39 13
פרסום להפקדה בעיתונים 12/06/2020 תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 39 13
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 11/06/2020 39 13
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/06/2020 39 13
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/06/2020 39 13
החלטה בדיון בהפקדה 15/01/2020 23 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/11/2019 23 10
קבלת תכנית 24/11/2019 23 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021003 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 20/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
102 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
102 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
218 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 13/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019060 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 28/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
89 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 28/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
89 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 28/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
190 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 10/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019035 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 04/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019035 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 04/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 29/10/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/04/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/06/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתיבי ישראל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רט"ג הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתג"ז הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות כביש חוצה ישראל בע"מ הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ועד מקומי איבטין הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי גם ועוד אחרים הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמית צור הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבי רכסים הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מושב כפר חסידים,אגודה שיתופית חקלאית בע"מ הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסתר ומשה הלפרט ועוד אחרים הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאיז פנדי הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אחמד בדארנה הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אנעאם קרמאן הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אילן בורנשטיין הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן בורנשטיין הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואב בלום באמצעות עו"ד תומר רייניך הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חסן עבדאללה עמריה ואחרים הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב משפ' עמריה ופנדי פאוזי הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן עמריה ועוד ויסאם סובחי בדארנה הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנעאם קרמאן עו"ד אמיל נחאס הורדה
22 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות מועצה מקומית רכסים הורדה
23 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות ועד מקומי אבטין הורדה