ממ/ מק/ 9147

רחוב האלה 5.

מטרת התוכנית


התרת בריכת שחיה פרטית.

עיקרי הוראותיה


1. גודל מגרש מינימאלי 700 מ"ר ליח"ד אחת.
2. קוי בנין: כמו קווי בנין לבית מגורים בתוספת % 10 למעט קו בנין אחורי 1.4 מ'.
3. מידות הבריכה: א. שטח הבריכה לא יעלה על 61 מ"ר.
ב. נפחה לא יעלה על 100 מ"ק.
ג. עומקה לא יעלה על 2.2 מ'.
4. לא יורשה כל שימוש מסחרי בבריכת השחיה.
5. גידור מסביב לבריכה:
א. הבריכה תגודר בגובה 1.25 מ'. בגדר יהיה שער הניתן לנעילה, הנפתח כלפי חוץ.
ב. המגרש יגודר בגבולותיו במקביל לבריכה, ובגבולות אלו במקביל לבריכה תינטע גדר חיה סמיכה בגובה 1.8 מ' שאורכה לפחות ב 5.0 מ' יותר מקצוות הבריכה או לחילופין להציג אישור של המועצה על גדר רשת לכיוון שטח ציבורי פתוח.
6. מבנה עזר לבריכה: שטחו לטא יעלה על 5.0 מ"ר. המסנה יכלול את כל המתקנים הדרושים להפעלת הבריכה בלבד...

שאר ההוראות בתיק.

מקום התוכנית


גוש 8930 מס' גוש ישן: 8906.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות 11/12/2011 תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1234. שנה עברית: התשעב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. שינוי צפייה
תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 2 שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ 1002/ 8 שינוי יעוד שטח מבנה ציבור למגורים ב' ולדרך משולבת. כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ 1002/ 2 כפיפות
תוכנית תרש"צ/ 12/ 92/ 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011093 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/12/2011
פרוטוקול הורדה