28/ 02/ 108

אום בטין

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת הישוב "אום-בטין", ע"י:
א.איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב.התווית השלד הבסיסי של דרכים ומערכות תחבורה.
ג.קביעת יעודי הקרקע העיקריים: מגורים, קרקע חקלאית, קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה, מתקנים הנדסים, שטח ציבורי פתוח ושטח ציבורי פתוח עם טיפול נופי, נחל, דרכים, בית קברות, ספורט ונופש וקו דלק נפט.
ד.שמירה על יעודי קרקע חקלאית.
ה.הבטחת תנאים נאותים לבריאות הציבור ולהקמת מערכות תשתית.
ו.הסדרה, שמירה ופיתוח אפיקי נחלים.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה מכח תוכנית זו לביצוע עבודות תשתית עיליות ותת קרקעיות לסלילת כבישים בדרכים מתאריות, עבודות חציבה, חפירה ומילוי, עבודות פיתוח לרבות פיתוח נחלים, הכשרת קרקע לנטיעות, הקמת תחנת שאיבה, מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ ונופש וספורט.
ח. קביעת קיבולת אוכלוסיה של 11,100 נפשות ב 1,730 יח"ד בשנת 2024.
ט. תיקון רדיוס של דרך מאושרת מס' 33 בתכנית 801/03/28

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


100217/2 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
100057/2 (מוסדר) חלקה 1
100057/1 (בהסדר) חלקי חלקות 7, 4 ,3 , 1 חלקות 9, 8, 6, 5, 2 100057/3 (מוסדר) חלקי חלקה 1
38558 (מוסדר) חלקי חלקות 47, 3, 2 חלקה 4 38557 (מוסדר) חלקי חלקות 4, 6
100056, 100057, 100058, 100063, 100217 (גושים לא מוסדרים) קיים הסדר ישן:
גוש 28 איזור הסייג חלקה 3 (חלק) ספר 521 דף 290 חלקות 2, 1 (חלק) רישום קודם בלתי ידוע
גוש 29 איזור הסייג חלקה 6 (חלק) ספר 521 דף 293 חלקה 7 (חלק)ספר 521 דף 294 חלקה 1 (חלק) רישום קודם בלתי ידוע
גוש 30 איזור הסייג חלקה 6 (חלק) ספר 521 דף 298 חלקות 12, 7, 5, 2 (חלק) רישום בלתי ידוע
100056/1 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
400809 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
400810 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
400811 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/05/2011
פרסום לאישור ברשומות 15/05/2011 תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4170. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/04/2011 תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/03/2011
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 09/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 30/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות 24/08/2009
הוגשו התנגדויות 08/09/2008
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות 21/07/2008 תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4021. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 04/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 06/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/05/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית 28/12/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה 27/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/03/2006
קבלת תכנית 23/03/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור פירוט צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14 תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום פירוט צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14/ 24/ 1 תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 1/24 - ישובי קבע לפזורה הבדואית (ב) פירוט צפייה
תוכנית 28/ 03/ 801 מרכז שרותים - אום בטין שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 624-0614008 אום בטין החלפה
תוכנית 624-0724112 אום בטין החלפה
תוכנית 624-1040849 אום בטין החלפה
תוכנית 28/ 03/ 803 אום בטין שינוי
תוכנית דר/ 14/ מבט/ 102 אום בטין שינוי צפייה
תוכנית 28/ 03/ 804 אום בטין שינוי
תוכנית 624-0328880 אום בטין שינוי
תוכנית 624-0424226 אום בטין שינוי
תוכנית 624-0221374 אום בטין שינוי
תוכנית דר/ 31/ מבט/ 102 אום בטין כפיפות צפייה
תוכנית 28/ 03/ 802 אום בטין כפיפות צפייה
תוכנית 624-0506576 אום בטין כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 30/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 24/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 13/07/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 08/01/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
318 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 26/12/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 20/11/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
505 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/07/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
239 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/06/2006
פרוטוקול הורדה
2006003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 27/03/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 27/10/2008 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 00/00/0000 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 27/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/03/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איברהים אבו כף יו"ר ועד הצעירים
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'בר אבו כף יו"ר הועד המקומי אום בטין
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמאד אבו כף
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלב אבו כף
5 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות רותם דשא מינהלת הבדואים בנגב
6 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות רס"נ איילת שחור מ"מ נציג שר הבטחון בועדה המחוזית