מאא/ 234

פינויי בינויי רח' קפלן מס' 3,5,7

מטרת התוכנית


פינוי והריסה בשלבים של מתחם מגורים קיים ברחוב קפלן מס' 3, 5, 7 באזור, ובו 96 יח"ד, והקמת מבני מגורים חדשים ובהם 360 יח"ד.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית: מאזורי מגורים מיוחד א', שטח לבנייני ציבור קיים ומוצע, דרך קיימת, חניה ציבורית קיימת, שטח ציבורי פתוח ושבילים ודרך משולבת קיימת ל- אזור מגורים ד', שטח למגורים ומבנים ומוסדות ציבור (עם חניה למגורים מתחת), דרך מוצעת, שטח ציבורי פתוח ושבילים, דרך משולבת וחניה ציבורית קיימת.
2. פינוי בנין בית כנסת "עץ החיים" הקיים ברחוב ויצמן (במתחם ק-1) ובניית בית כנסת חדש במקומו (במתחם ק-2).
3. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
4. קביעת זכויות בנייה בהיקף של 360 יח"ד ובהן 41,400 מ"ר עיקרי. שטח ממוצע של יח"ד הינו 115 מ"ר ושטח מינימלי של יח"ד הינו 80 מ"ר.
5. קביעת הוראות בנייה: קביעת צפיפות, מרווחי בנייה, גובה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. הרחבת/התווית דרכים.
7. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
8. קביעת הנחיות סביבתיות.
9. איחוד וחלוקה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 360 יח"ד +210 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,650 מ"ר +1,650 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/08/2010 תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 13/10/2009 תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 104. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/06/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 15/01/2009
הוגשו התנגדויות 19/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 19/12/2008 תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות 04/12/2008 תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 829. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/10/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה 26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/11/2007
קבלת תכנית 21/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 220 פינויי בינויי אזור שינוי צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 20/ 165 יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ מק/ 2029 פינויי בינויי רח' קפלן מס' 3,5,7 שינוי
תוכנית עתמ/ תא/ 09/ 2512 פינויי בינויי רח' קפלן מס' 3,5,7 עתירה
תוכנית עעמ/ 10/ 7312 פינויי בינויי רח' קפלן מס' 3,5,7 עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 15/06/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 04/05/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
736 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/09/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/10/2008 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב ואביבה אלעמי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף ושרה סוזין