תמא/ 15/ ב

שדה תעופה זמני -הרצליה

מטרת התוכנית


הסדרת השימוש בשדה התעופה הקיים הרצליה כשדה תעופה זמני, תוך קביעת הגבלות הבניה, שמירה נאותה על בטיחות הטיסה והתאמת השימוש בשדה ובמבנים הקיימים בו בהתאם להוראות כל דין.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לייעודי קרקע לנמל תעופה - למסלולי טיסה, לנמל תעופה - לאזורי שירות ולדרך מוצעת.
2. קביעת שטחי בניה והוראות בניה.
3. קביעת הגבלות בניה בכל הקשור לבניה לגובה, למזעור סכנת ציפורים לתעופה ולשימוש בקרקע באזורים חשופים לרעש.
4. קביעת הוראות לפקיעת התכנית ולביטול המגבלות מכוחה.

דברי הסבר


שדה התעופה הרצליה הוא שדה פעיל, הקיים טרם קום המדינה. הוא משמש כשדה התעופה העיקרי בישראל ל"תעופה כללית" (General Aviation), ומשמש חברות לתעופה קלה, מרכז את פעילויות לימוד הטיס, שמירת כשירות טייסים ומכוני בדק ותחזוקה.

שדה התעופה הרצליה סומן בתמ"א 15 כ"שדה בשימוש" מדרגה 4 שיש להכין עבורו תוכנית מפורטת. אולם, תמ"מ 5 שאושרה בשנת 2010, קבעה את השדה כשדה זמני לתקופה של 5 שנים ממועד אישור התמ"מ, תוך שנשמרה סמכות המועצה הארצית להאריך תקופה זו מעת לעת, לאחר שיוצגו בפניה התנאים והנסיבות העדכניים לאותה עת.

בסמוך למועד הסגירה של שדה התעופה בהתאם לתמ"מ 5, הוגשו מספר עתירות לבג"ץ בשנים 2014 - 2015, כנגד סגירת השדה, וניתן על ידי בג"ץ צו ביניים להמשך פעילותו של השדה (בג"ץ 6390/14, בג"ץ 1235/15, ובג"ץ 5625/15).

ביום 13.10.15 החליטה המועצה הארצית, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 8.3 לתמ"מ 5, להאריך את תקופת השימוש בשדה למשך 3 שנים, וזאת לאחר שהשתכנעה כי אין חלופה זמינה למיקום פעילויות התעופה הקיימות בשדה הרצליה, ולאור חשיבותו לתעופה הכללית בישראל כשדה יחיד המספק פעילויות בדק ובית ספר לטיס. המועצה, בהחלטתה, קבעה כי בתום 3 שנים היא תבחן את מעמד התכניות למגורים המתוכננות בשטח שדה התעופה, ותדון, לפי הצורך, בהארכת הפעילות בשדה.

כמו כן הורתה המועצה הארצית על עריכת תמ"א מפורטת לשדה תעופה זמני בהרצליה, אשר תיקרא תמ"א 15/ב, לצורך המשך פעילות השדה.

המועצה קבעה בהחלטתה כי תמ"א 15/ב תקבע את שטח השדה הקיים כשדה זמני, תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה, תתייחס למבנים ולמתקנים הקיימים בשדה, וכן תבחן את מגבלות הבניה ותצמצם אותן ככל הניתן.

ביום 7.8.18, לאחר שהשתכנעה כי לא ניתן לסגור את שדה התעופה הרצליה ללא תחליף ראוי, ולאחר שהבינה את מצבן של התכניות המפורטות למגורים מחד והפתרונות החלופיים לשדה מאידך, החליטה המועצה הארצית להאריך את תקופת השימוש בשדה התעופה הרצליה לתקופה נוספת בת 3 שנים עד למתן מענה חלופי לפעילות השדה, או עד להוצאת היתר לפי תכנית זו, או עד להוצאת היתר בנייה למגורים בשטח השדה, לפי המוקדם מבניהם.

תכנית זו נערכה בהתאם להחלטת המועצה הארצית וקובעת את שדה התעופה הרצליה כשדה זמני.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מיגון אקוסטי הוראות לטיפול אקוסטי למבנים זכאים. הורדה
שמירה על עצים בוגרים דו"ח לנספח סקר עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
בינוי המסמך מחייב לעניין סימון מבנים להריסה בלבד. הורדה
תנועה הורדה
תשריט התכנית תשריט הגבלות בניה לגובה, הגבלות בניה באזורי סיכון ציפורים והגבלות בניה בגין רעש. הורדה
מצב מאושר הורדה
נספחים מופקדים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים נספחי התכנית - מאושרים הורדה
נספחים מופקדים תנועה הורדה
נספחים מופקדים בינוי הורדה
נספחים מופקדים סקר ערכיות הורדה
נספחים מופקדים סקר עצים הורדה
נספחים מופקדים תשריט מגבלות הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
נספחים מופקדים הוארות לטיפול אקוסטי הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תקציר הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות רשומות 10210 16.2.22 הורדה
תכתובות הודעת פרסום חתומה ע"י יו"ר המועצה הארצית הורדה
תכתובות החלטת ממשלה מס' 1078 מיום 3.2.22 הורדה
תכתובות גזרי עיתונות הורדה
תכתובות פרוטוקול ישיבת ועדת שרים לענייני פנים, שירותים, תכנון ושלטון מקומי מיום 23.1.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 03/02/2022 30 9
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 03/02/2022 30 9
המלצה לממשלה לאישור תכנית 06/08/2019 30 9
התקבלו הערות / תגובות 06/08/2019 30 9
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 18/03/2019 תאריך פרסום: 18/03/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8156. עמוד: 8735. שנה עברית: התשעט . 29 9 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 22/02/2019 תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 29 9
העברה להערות / תגובות 20/02/2019 29 9
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 04/12/2018 30 9

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
632 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
634 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/07/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
873 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 08/04/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
623 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות ליאור כץ בשם ועדה מקומית לתו"ב הרצליה הורדה