ג/ 17867

תחנת תדלוק, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת תחנת תדלוק מדרגה ג' ע"פ הוראות תמ"א 18/4

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תדלוק
קביעת זכויות והגבלות בניה תו מניעת מטרדים ושמירה על איכות הסביבה

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/02/2009
קבלת תכנית 26/10/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 09/ 32 תחנת תדלוק, מג'דל שמס ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/04/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה