תתל/ 131

תכנית למבני מנוחה, תפעול ומנהלה לנהגים במסופי תח"צ

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שימושים וזכויות בניה לצורך הקמת מבנים למנוחת נהגים ולתפעול במתקני תשתית לאוטובוסים עליהם חלה התכנית.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת שימושים בתחום "יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת" המאפשרים הקמת מבנים תפעוליים במתקני תשתית לאוטובוסים עליהם חלה התכנית.
2. קביעת זכויות בנייה לצורך הקמת המבנים התפעוליים.
3. קביעת הוראות ותנאים לקבלת היתרים/הרשאות/ לביצוע עבודות להקמת המבנים התפעוליים.
4. קביעת הוראות ותנאים לביצוע העבודות הנדרשות למימוש התכנית.

דברי הסבר


ברחבי מדינת ישראל קיימים מתקני תחבורה ציבורית רבים אשר במרביתם אין תכנית מפורטת מאושרת המאפשרת הקמתו של מבנה תפעולי שישמש את הנהגים למנוחה, שירותים, מנהלה ותפעול המסוף. בחלק מהמתקנים הקיימים הוקמו פתרונות מאולתרים ובחלקם לא ניתנו פתרונות כלשהם.

חוסר זה פוגע בעבודתם של הנהגים בתחבורה הציבורית המבלים שעות רבות בכבישים העמוסים ומשפיע בהכרח גם על איכות וזמינות השירות עבור ציבור הנוסעים כולו.

תכנית זו נועדה לאפשר, בטווח זמן קצר, הקמתם של אותם מבנים תפעוליים נחוצים שישמשו לתפעול מתקני התחבורה הציבורית ולמנוחה והתרעננות לנהגים.

התכנית כוללת כ-330 מתקני תחבורה ציבורית מתוכם כ-180 מתקנים קיימים וכ-150 מתקנים מאושרים. היקף מתקנים זה יכול לתת מענה בו זמנית לכ-18,000 נהגים במבנים התפעוליים למנוחה והתרעננות.


התכנית מגדירה את טיפוסי המבנים התפעוליים בהתאמה לגודל המתקן, את שטחי הבנייה הדרושים לכל טיפוס מבנה ומסדירה את התנאים והכללים להקמה והצבה של המבנים.

התכנית חלה על שני סוגים של מתקני תחבורה ציבורית: מתקנים קיימים על פי דין (לרבות תחנות-קצה) שנדרשים בהם מבנים תפעוליים, ומתקנים חדשים שניתן להקימם מכוחן של תכניות מאושרות שלא כוללות הוראות המאפשרות הקמת מבנים כאלה.

התכנית תהיה בתוקף ביחס לתא שטח כל עוד ייעוד הקרקע למתקן לתחבורה ציבורית על פי התכנית התקפה החלה עליו נותר על כנו או כל עוד השימוש בשטח למתקן תשתית לאוטובוסים מותר על פי התכנית התקפה.
אין בתכנית זו כדי למנוע קידומה של תכנית לשינוי ייעוד השטח או למנוע הפסקת השימוש בשטח כלשהו למתקן לתחבורה ציבורית. אם תאושר תכנית המשנה את ייעוד הקרקע ליעוד שאינו מאפשר מתקן לתחבורה ציבורית, או אם השימוש במתקן מותר מכוחה של תכנית שיעוד הקרקע בה אינו רק מתקן תחבורה. פסק השימוש למתקן תחבורתי, לא תחול עליו התכנית עוד.

מקום התוכנית


כל הארץ

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 18 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 19 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 20 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 21 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 22 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 23 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 24 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 25 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 26 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 27 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 28 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 29 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 30 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 31 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 32 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 33 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 34 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 35 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 36 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 37 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 38 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 39 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 40 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 41 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 42 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 43 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 44 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 45 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 46 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 47 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 48 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 49 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 50 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 51 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 52 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 53 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 54 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 55 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 56 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 57 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 58 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 59 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 60 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 61 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 62 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 63 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 64 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 65 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 66 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 67 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 68 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 69 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 70 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 71 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 72 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 73 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 74 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 75 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 76 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 77 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 78 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 79 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 80 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 81 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 82 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 83 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 84 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 85 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 86 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 87 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 88 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 89 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 90 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 91 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 92 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 93 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 94 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 95 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 96 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 97 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 98 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 99 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 100 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 101 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 102 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 103 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 104 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 105 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 106 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 107 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 108 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 109 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 110 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 111 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 112 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 113 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 114 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 115 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 116 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 117 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 118 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 119 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 120 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 121 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 122 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 123 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 124 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 125 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 126 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 127 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 128 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 129 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 130 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 131 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 132 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 133 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 134 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 135 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 136 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 137 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 138 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 139 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 140 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 141 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 142 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 143 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 144 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 145 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 146 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 147 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 148 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 149 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 150 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 151 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 152 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 153 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 154 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 155 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 156 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 157 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 158 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 159 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 160 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 161 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 162 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 163 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 164 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 165 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 166 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 167 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 168 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 169 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 170 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 171 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 172 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 173 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 174 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 175 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 176 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 177 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 178 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 179 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 180 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 181 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 182 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 183 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 184 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 185 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 186 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 187 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 188 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 189 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 190 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 191 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 192 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 193 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 194 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 195 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 196 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 197 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 198 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 199 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 200 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 201 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 202 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 203 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 204 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 205 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 206 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 207 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 208 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 209 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 210 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 211 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 212 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 213 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 214 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 215 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 216 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 217 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 218 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 219 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 220 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 221 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 222 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 223 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 224 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 225 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 226 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 227 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 228 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 229 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 230 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 231 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 232 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 233 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 234 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 235 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 236 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 237 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 238 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 239 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 240 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 241 מתוך 241 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה לתאי שטח טבלת עזר להתמצאות במסמכי התכנית ותחייב לעניין סיווג מתקני התשתית לאוטובוסים (נספח א') הורדה
בינוי נספח רקע מדגים לבינוי (נספח ב') הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 6.3.2023 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית בות"ל 03/03/2022 16 11

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021048 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 06/03/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה