ג/ 13274

תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


תכנית מתאר מעודכנת לשנת יעד 2020 ליישוב בועיינה -נוג'ידאת, בהתאם לתכנית האב ליישוב אשר אומצה על ידי הוועדה המחוזית. התכנית מגדירה מגמות פיתוח , מציעה מתחמים לפיתוח ומבננים לתכנון מפורט.

בתכנית הנחיות להכנת תכנית מפורטות ומסגרת תחומי גמישות פיתוח בעתיד.

התכנית מבוססת על היקף בינוי מירבי של 3,030 יח"ד (15,150 נפש) לשנת 2020.

עיקרי הוראות התכנית :-
- הצעה למערך הדרכים ראשי בישוב - תוואים אפשריים .
- עידכון פריסת שטחי בנייה למגורים ולצרכי ציבור בתחום הרחבת היישוב - לפי פרוגרמה (נספח 1 לתכנית ) ; שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח בנייה ביעודים שונים, כולל פיתוח מסחרי ותיירותי.
- איתור איזורים למשקי בעלי חיים, לפיתוח ספורט, למרכז תחבורה, לבית עלמין.
- קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
- הצעת מתחמים לפיתוח והצעת מבננים לתכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 94,000 מ"ר +94,000 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 2,440 יח"ד +2,220 יח"ד יח"ד
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 53,700 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/03/2009 תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3000. שנה עברית: התשסט . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/03/2009
פרסום לאישור בעיתונים 20/02/2009 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/02/2009
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 04/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח 02/02/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/12/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 19/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית 23/01/2007
הוגשו התנגדויות 15/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 15/04/2005 תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 29/03/2005 תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2180. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/03/2005
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה 13/08/2003
קבלת תכנית 30/06/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 10680 מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נג'ידת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11111 מתקן הנדסי, בועינה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11886 שינוי בהתווית דרכים בבועינה נוג'דת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12135 ביטול דרך שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12278 שכונה דרום מזרחית, בוענה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1409 כבישי גישה לרומא הגלילית רומאנה -עוזיר ובועינה שינוי
תוכנית ג/ 2507 כפר בועינה שינוי
תוכנית ג/ 3154 תחנת דלק בועינה שינוי
תוכנית ג/ 6255 שינוי יעוד לציבורי שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8790 שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאתר מבני ציבור וחניה ציבורית, שינוי למתאר, בועינה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8893 שכונת מגורים מערבית בועינה נג'ידאת, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9034 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10695 שינוי יעוד משרותי דרך לאזור מלאכה ותעשיה, בועינה - נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12054 החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12652 שינוי תואי דרך שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13015 שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6185 מלאכה ותעשייה זעירה ושרותי דרך בועינה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9901 הרחבת תחנת תדלוק ושרותי דרך - בועינה. שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 249 שינוי בהוראות קו בנין, בועינה נוגידאת שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 266 שינוי בקו בנין לבניינים קיימים, בועינה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 283 שינוי קו בנין, בועינה - נוגי'דאת שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 307 איחוד וחלוקה בהסכמה, והקטנת מרווחי בניה, בועינה נוגי'דאת שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 9034/ 281 שינוי קו בנין מגבול שביל ציבורי, בועינה - נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית מק/ גמ/ 6493 / 241 שינוי
תוכנית מק/ גמ/ 9034 / 210 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0508226 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 251-0830364 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 206-0565077 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 251-1048974 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 251-1067008 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 251-1089135 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 251-0798058 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה
תוכנית 251-0690685 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת התליה
תוכנית 251-0629642 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת התליה
תוכנית 251-0729814 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת התליה
תוכנית ג/ 20001 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת פירוט
תוכנית 251-0704833 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת פירוט
תוכנית 251-0786962 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת פירוט
תוכנית 251-0643502 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת פירוט
תוכנית 17541/ 97 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת היתר בניה
תוכנית 17542/ 144 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת היתר בניה
תוכנית 17542/ 151 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת היתר בניה
תוכנית 97/ 17541 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת היתר בניה
תוכנית ג/ 21383 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0898353 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 18902 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20003 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 13274/ 373 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19451 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 19450 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 19834 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20364 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21686 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0708222 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 19217 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 20987 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0456335 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 21351 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 21835 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0831222 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 299-0386342 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 21475 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0675561 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 19033 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21870 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21214 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19486 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0237438 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 20001 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית ג/ 20720 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0640326 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0728881 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0974154 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0451641 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0736231 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0252221 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0260794 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0969980 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0639690 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 13274/ 393 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית 251-0551317 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0259978 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0670729 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0808212 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-1126259 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-1009877 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0783951 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-0946574 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 251-1063528 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי
תוכנית 299-0412593 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת כפיפות
תוכנית 251-0471417 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת כפיפות
תוכנית ג/ 12955 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת כפיפות צפייה
תוכנית 206-0700195 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת כפיפות
תוכנית 251-0674812 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
285 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 02/02/2009
פרוטוקול הורדה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 19/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
321 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/01/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 26/09/2005
פרוטוקול הורדה
2005019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 05/07/2005
פרוטוקול הורדה
2004006 ועדה ארצית - ועדת משנה לקוי בנין 29/07/2004
פרוטוקול הורדה
2004010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 28/04/2004
פרוטוקול הורדה
478 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 29/03/2004
פרוטוקול הורדה
288 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 15/03/2004
פרוטוקול הורדה
177 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 17/11/2003
פרוטוקול הורדה
2003014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 13/08/2003
פרוטוקול הורדה
2002027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 11/12/2002
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 09/02/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/02/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 202
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 203
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 204
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 205
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 206
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 208
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 209
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 210
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 211
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 213
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 214
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 215
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 216
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סלימאן סלימאן ת.ז 02029712
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אסחאק דלאשה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חאמד סלימאן
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חוסיין סלימאן ת.ז. 54824123
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סיד חמודה 59344366
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעיד חמודה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעיד חמודה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סעיד חמודה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשר ליכטבראון
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בכר סעיד
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בכר שריף ח'אלד ת.ז 5037608
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג' מיל אחמד נאיף סלימאן
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה ג'מיל ג'מאל ת.ז 563355664
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מיל ג'מאל דלאשה ת.ז 5633556
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוניא סולימאן
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסאם דלאשה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמדה דלאשה ת.ז. 52554177
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסמין דלאשה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוהנא דלאשה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד דלאשה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאמה דלאשה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדלאל רחמן דלאשה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה אסעד
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה מוהנא
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה סלאמה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה סלאמה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה סלאמה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה סלימאן אחמד
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה האשם
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האשם מוחמד דלאשה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 33917352 ואיל מוחמד
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וידאד סלימאן
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיד נג'ידאת
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אלד חאמד חמודה ת.ז 5633860
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה ח'אלד סלים
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסאם סלימאן
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח חליל
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאטף חמודה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטיה חמודה אחמד
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי חמודה אחמד
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חמודה זיאד
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה זכי מחמוד
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פהד חמודה חאפז
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חמודה יוסף
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה יוסף מחמוד ת.ז. 53773529
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה יוסף מחמוד
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה מאג'ד עטייה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטאף חמודה מוחמד
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאדל חמודה מחמוד
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה מחמוד עאדל
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמד חמודה סלים
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה סלימאן 53686358
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק חמודה עומר
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה עומר תאופיק
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה עלי מחמוד
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטלק חמודה עמראן
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עותמאן חמודה פדל
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה פואז עלי
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה פואז עלי
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה תייסיר חמד
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה תמיר
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסר מחמוד חמודה ת.ז 50384143
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונה מרדכי חברת חפציבה בנין והשקעות
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף חמודה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליל מוחמד סולימאן
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד ח'ליל מוחמד
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חמודה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאשה מוחמד חסן ת.ז 5514990
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סולימאן
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סעיד זיאדנה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עכאשה דלאשה ת.ז. 2082352
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עכאשה דלאשה ת.ז 2082358
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה מוחמד תאופיק
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא מוחמד
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא מוחמד
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא מרואן
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא סובחי
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא סוהיל
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מוסא סלאם
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא סלים
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא עאטף
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא עאטף עלי
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא עאטף עליל
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא עיסא
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא ערפאן ת.ז. 548244107
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא רפעאת
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא נוג'י'את
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאבלסי מועין
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בועינה נוגי'דאת מועצה המקומית
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוראד ערביה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גועבאט מחמוד ת.ז 55473197
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אחמד סלימאן
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אחמד סלימאן
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד דלאשה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חוסין נאיף סלימאן
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרואן ג'מיל סלימאן
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיל נאבלסי
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאבלסי סעיד חליל
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאבלסי עבד אלחכים
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאבלסי עבד אלמוג'יב
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאבלסי עבד אלראוף
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאבלסי עבדאלרחמאן 59002238
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאיף רשיד נג'ידאת
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נבאלסי מוחמד
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'דאת דאהר
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'דאת מוסטפא פאדל
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'דאת עללא
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת מוסטפא
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת בלאל
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת גו'מעה
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת מוחמד
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת מחמוד
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת מחמוד
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת מרעי
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת עיסא
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוג'ידאת עלי חמד
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוגי'דאת עאדל מוחמד
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוגידאת ואיל
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוגידאת חוסין
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניזאר סלימאן
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסאר זיאד
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמאן אחמד נאיף סלימאן
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח אסעד סלימאן ת.ז. 2082163
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלם חמודה
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמי קאסם חמודה
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן אחמד
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן הישאם 26241000
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן מחמד
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן נואף
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאמה סולימאן סלים
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן פדל
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולמיאן מוחי אלדין ת.ז 2082323
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולמיאן מחמוד
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן אלמאזה
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן סאלח מוחמד
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס סלימאן סאלם
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן סאלם יונס
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן סלים
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן סלים סאלח ת.ז 56958168
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן סלים סאלח
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פהד סעדיה
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעדיה אחמד
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעדיה מוחמד
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע'אזי חוסין נוג'ידאת
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאמר אמין סולימאן, עו"ד רח' ראשי,
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עארף סולימאן
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אל רזק חאמד חמודה
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלמגי'ד רשיד סלימאן
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן עבד אלפתאח
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלפתאח סולימאן
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלימאן עבד אלראוף רשיד
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלראוף רשיד סולימאן
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלראוף רשיד סלימאן
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד דרור שמחיוף
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סולימאן עאמר
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פוקרא פתחי
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פוקרא פתחי
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיאדה עומר
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר פוקרא ווקף כפר בועינה
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נימר עיאדה
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימה עיאדה
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיאדה איאד
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיאדה מוחמד
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי אחמד דלאשה
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מוחמד חמודה ת.ז. 5627821
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי נגידאת ת.ז 2098796
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפאן סמירה חסן
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ערפאן אחמד סלימאן ת.ז. 54391958
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בכר פאיק מחמוד
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאיק מחמוד בכר
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאלח מוחמד חמודה ת.ז. 5444854
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח פוקרא אחמד
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד פוקרא אחמד ת.ז 2081978
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא איברהים עלי ת.ז 2081987
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח פוקרא ג'עפר
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא גאזי
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא חמזה
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא מחמוד מוחמד
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא עבד אלסלאם
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא עטאב
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים פוקרא עלי
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פוקרא ראיד אחמד
196 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פתחי עבד אלקאדר סולימאן
197 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראפת נאיף סלימאן
198 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחמאן עומר
199 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריאד כמאל סלימאן
200 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולימאן רמזי עבד אל פתאח ת.ז 5896743
201 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא שאקר
202 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאקר מוסא
203 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ג'מיל אחמד נאיף סלימאן
204 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פהד חמודה
205 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עותמאן חמודה פדל
206 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוסטפא נוג'י'את
207 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מחמוד אחמד סלימאן 52391240
208 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוחמד נאבלסי
209 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עאמר אמין סולימאן, עו"ד רח' ראשי,
210 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פתחי עו"ד פוקרא
211 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד פוקרא מוחמד רח' ראשי
212 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד פוקרא פתחי
213 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוחמד עיאדה
214 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עיאדה דיאב