תמל/ 1099

כפר ע'ג'ר

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמתה של שכונת מגורים בהיקף של כ-1,800 יח"ד כהרחבה לכפר ע'גר לרבות השטחים הציבוריים, השטחים הפתוחים והדרכים וכן הקמתו של פארק תעשייה בהיקף של 25,000 מ"ר עיקרי במזרח השכונה המתוכננת.

עיקרי הוראותיה


1.קביעת ייעודי קרקע משטח ללא ייעודי קרקע מפורטים לייעודי מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים, תעשייה, מסחר, דרכים, שבילים, מגבלות בניה ופיתוח ומתקנים הנדסיים.
2.קביעת הוראות בניה לרבות בנושא קווי בניין והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
3.קביעת הנחיות והוראות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות השטחים למבני ציבור, השטחים הפתוחים הציבוריים והדרכים.
4.קביעת תנאים למתן היתר בניה.
5.קביעת הוראות לשמירה על הסביבה, מרחב נחל הסארוד, עצים וערכי הטבע.
6.קביעת הוראות לשימור עצים בוגרים.
7.קביעת זיקות הנאה ומבנים המיועדים להריסה.

דברי הסבר


כפר ע'גר הינו ישוב ייחודי שבמרכזו עובר הגבול הבינלאומי בין מדינת ישראל ללבנון.
בפועל כפר ע'גר מתפקד כישוב אחד ובשנים האחרונות עלה הצורך בהמשך פיתוחו ומתן מענה לביקוש לתוספת יחידות דיור לתושבי הכפר. כחלק מצורך זה, תכנית זו מאפשרת את המשך פיתוחו של הכפר, מזרחית לישוב הקיים ובמיקום שיאפשר הקמתה של שכונת מגורים איכותית עם זיקה לישוב הקיים.
התכנית קובעת הנחיות תכנוניות לשכונת מגורים הכוללת כ-1,800 יח"ד, מבני ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה ושטחים פתוחים. אופי התכנון המוצע מאפשר שמירה על המאפיינים הקהילתיים הייחודיים לכפר ע'ג'ר.
במרכז השכונה עובר נחל הסארוד, נחל הזורם במרבית ימות השנה ומהווה מרכיב משמעותי בתכנון השכונה.
מזרחית ובצמוד לשכונה המתוכננת, מתוכנן פארק תעשייה, תעסוקה ומסחר בהיקף כולל של כ-30 דונם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2,000 יח"ד יח"ד +2,000 יח"ד

מקום התוכנית


שטח של כ-1,000 דונם הנמצא מזרחית לכפר ע'ג'ר. מצפון- דרך הגישה לכפר ע'ג'ר. מדרום- גבול השיפוט של מועצה מקומית ע'גר. ממזרח - שטחים פתוחים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים הורדה
תנועה חתכי דרכים רוחב הורדה
תנועה בה"ת הורדה
חשמל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול נגר- חתכי נחל הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול מי נגר הורדה
איכות הסביבה נספח סביבתי הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
סביבה ונוף נספח חתכי רחובות - נוף הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים- תמונות הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים- מלל הורדה
בינוי נספח בינוי מנחה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מלל מים וביוב הורדה
סקר גיאולוגי סקר גיאולוגי וסיכונים סייסמיים הורדה
סביבה ונוף נספח חתכי נחל הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים וביוב הורדה
ניהול מי נגר נספח מלל הידרולוגיה וניהול נגר העילי בהתאם להנחיות תמא 1 הורדה
מצב מאושר הורדה
בינוי חתכים - מנחה הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חלקים 1+2 חתומים דיגיטלית הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינוי גרסת תקנון 19 ל-20 ותשריט 17 ל-18 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חלקים 1+2 חתום על ידי מודד גרסה 19 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/04/2023 21 19
קבלת תכנית 25/04/2023 21 19

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
0 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 07/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה