תתל/ 55/ א

הסטת מסדרון תשתיות עילי לקווי חשמל ראשיים - קרית גת צפון

מטרת התוכנית


קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל מתח עליון ועל וביטול מסדרון עילי מאושר.

עיקרי הוראותיה


- קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי לקווים במתח עליון ועל.
- קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית.
- קביעת תנאים למתן הרשאות לפי תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), תשנ"ח-1998
- קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.
- ביטול מסדרון תשתיות עילי מאושר.

דברי הסבר


תת"ל 55, תכנית לתחנת כח צומת אנרגיה, כוללת בתחומה רצועת הולכה לקווי חשמל, על מנת לאפשר חיבור בקו 400 קילו-וולט למערכת הולכת החשמל הארצית. קו ה- 400 קילו-וולט הותווה במקביל לקו 161 קילו-וולט קיים ופרוזדור חשמל מאושר בתמ"א/10/ג/1.
רמ"י מקדמת כיום תכנית הרחבה לקרית גת לשכונה חדשה מצפון לשכונת כרמי גת. תכנית ההרחבה חופפת בחלקה לרצועת קווי החשמל הכלולה בתת"ל 55.
מטרת תכנית זו היא להתוות מחדש חלק מהרצועה לקווי החשמל, כדי לעקוף את השכונה המתוכננת מצפון לקרית גת, על מנת לאפשר את פיתוח השכונה המתוכננת ללא מגבלות הנובעות מרצועת קווי החשמל.

מקום התוכנית


המסדרון ימוקם מצפון לקרית גת וממערב לכביש 40, צפונה עד כביש 353, ומשם לאורך כביש 353 מזרחה עד לרצועת החשמל המאושרת בתמ"א 10/ג/9.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות-חתום להפקדה ות"ל - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר על רקע תוכניות מקומיות-חתום להפקדה ות"ל - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר על רקע תוכניות ארציות ומחוזיות-חתום להפקדה ות"ל - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח סביבתי-חתום להפקדה ות"ל - חתום לאישור ות"ל הורדה
נספחים
נספחים מאושרים מסמך סביבתי הורדה
נספח כללי/אחר מסמכי בקשה להקלה הורדה
נספח כללי/אחר נוסח פרסום בקשה להקלה הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
התנגדויות הוועדה המקומית שפיר מתנגדת לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 19.10.20 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 12/04/2021 10 6
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/04/2021 10 6
פרסום לאישור ברשומות 12/04/2021 10 6
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 03/03/2021 10 6
המלצה לממשלה לאישור תכנית 01/03/2021 10 6
התכנית פורסמה להערות והשגות 30/12/2020 10 6
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 30/12/2020 תאריך פרסום: 30/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9334. עמוד: 2621. שנה עברית: התשפא . 10 6 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 25/12/2020 תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2020. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 10 6
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 19/10/2020 7 5
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר 24/09/2020 7 5
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 17/08/2020 7 5
קבלת תכנית בות"ל 19/08/2019 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 55 תחנת כוח צומת אנרגיה שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ 3/ ב תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים - מקטע אשל הנשיא - יסודות כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 9/ א מסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 22/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019047 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 06/12/2020 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 22/04/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 31/12/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 20/12/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 03/01/2021 הורדה