256-0628222

בריכת מים למי שתייה - מסעדה ג/24455

מטרת התוכנית


הקמת בריכת מי שתיה לישוב מסעדה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים בריכת מי שתייה .
2. פרוט התכליות והשימושים וקביעת הוראות למתן היתרי בניה ופיתוח.
3. הקלה בקו בניין מציר דרך אזורית 98.

דברי הסבר


התכנית מיועדת להסדרת שימוש בקרקע שיעודה שטח חקלאי לבריכת מי שתיה מבטון סגורה לכפר מסעדה ודרך גישה.
הבריכה אמורה לקלוט מי שתייה שיסופקו ע"י חברת מקורות , כאשר מקור המים הוא מי קידוחים (קידוחי אלוני הבשן).
הבריכה תשמש כרזרבה למקרים של הפסקה באספקת המים מחברת "מקורות" עקב תקלות במערכת וכן להבטחת אספקת המים לכיבוי אש ובשעת חירום.
התקבלה הקלה מטעם המועצה הארצית בקו בניין מציר דרך אזורית 98-מ-80 מ' מציר הדרך ל-23 מ' עבור יעוד דרך מוצעת.

מקום התוכנית


דרומה לכפר מסעדה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול וועדה הורדה
פרוטוקול / החלטות תמונות עצים הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תנאי סף (נספח 1) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 18/02/2021 25 13
התכנית אושרה 18/02/2021 25 13
פרסום לאישור בעיתונים 02/02/2021 תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 25 13
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2020 תאריך פרסום: 14/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9292. עמוד: 2113. שנה עברית: התשפא . 25 13 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/12/2020 25 13
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/12/2020 25 13
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/12/2020 25 13
החלטה בדיון במועצה הארצית 22/09/2020 23 13
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/08/2020 22 13
הוגשו התנגדויות 27/11/2019 21 13
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 04/11/2019 21 13
פרסום להפקדה בעיתונים 27/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2019. עיתון: כל אל ערב. 21 13
פרסום להפקדה ברשומות 25/09/2019 תאריך פרסום: 25/09/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8449. עמוד: 15023. שנה עברית: התשעט . 21 13 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/09/2019 21 13
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/09/2019 21 13
החלטה בדיון בהפקדה 10/04/2019 18 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/01/2019 11 8
קבלת תכנית 29/07/2018 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20669 שמורת טבע יער אודם החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5254 תחנת מעבר לסלוק פסולת החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
87 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 22/09/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/04/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/09/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו ג'בל ראמי מיצג את אבו ג'בל סלמאן חמד הורדה