251-0434654

עלבון תכנית למגורים וספורט

מטרת התוכנית


א. חלוקת שטחי מגורים קיימים ומוצעים למגרשים.
ב. ביטול דרכים, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות.
ג. שינוי יעוד ממגורים לשטח לספורט ונופש.
ד. שינוי יעוד מבית עלמין משצ"פ ומדרכים ומשבילים להולכי רגל ולמגורים.
ה. הסדרת איזונים בקרקעות בין בעלים שונים.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת זכויות ומגבלות בניה לשימושים עפ"י הגדרתם.
2. קביעת גודל מגרש מינימאלי חדש למגורים.
3. טבלת הקצאה ואיזון.

דברי הסבר


ארגון מחדש של יעודי קרקע בצפון המועצה המקומית עילבון, אשר בהווה מקצים שטחים למגורים ברמה מתארית בלבד, התכנית קובעת חלוקה למגרשים ברמה מפורטת שתאפשר הוצאת היתרי בניה. כמו כן התכנית מסדירה סטטוטורית מגרש ספורט קיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,809.66 מ"ר מ"ר +1,809.66 מ"ר (מאושר מבנ"צ שכונתי בשימושים של המגורים) לפי 25%
מגורים (יח"ד) 115 יח"ד +212 יח"ד -97 יח"ד לפי צפיפות 5 לדונם
מגורים (מ"ר) 14,924.16 מ"ר +30,498 מ"ר -15,573.84 מ"ר לפי 65%

מקום התוכנית


מרכז הישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח עקרונות לטבלת איזון והקצאה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
דרכים תנועה וחניה נספח תנועה וחניה הורדה
ביוב נספח מים וביוב הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
טבלת שטחים טבלת זכויות מפורטת הורדה
הוראות פיתוח הנחיות נופיות הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מועצה מקומית עילבון הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מועצה מקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה סקירת מהות התכנית - דברי הסבר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/09/2020 34 21
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/09/2020 34 21
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 16/09/2020 34 21
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/01/2020 34 21
קבלת תכנית 03/10/2019 32 21

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה