תמל/ 1081

הרחבת העיר אלעד

מטרת התוכנית


התווית מסגרת תכנונית ל-4,200 יח"ד, שטחים למבני ציבור, שצ"פ ודרכים. יצירת אזור תעסוקה בהיקף של כ- 1.2 מיליון מ"ר שיבטיח מענה כלכלי ליישוב להיקף יח"ד הקיים והמוצע.

עיקרי הוראותיה


1.קביעת הוראות בניה להקמת מתחמי מגורים ל- 4,200 יחידות דיור (מתוכן 300 יח"ד דיור מוגן) ולכ- 1.2 מיליון מ"ר מסחר ותעסוקה.
2.קביעת שטחים למגורים ד', דיור מיוחד, מבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה, מרכז תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים, כיכרות עירוניות, מתקנים הנדסיים, דרכים.
3.קביעת הוראות והנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי למגרשים המיועדים לבנייה ובכלל זה הוראות לשטחי וגבהי הבניה, מספר יחידות דיור ומספר יחידות הדיור הקטנות, דרישות חניה, פיתוח נופי, מאפייני הבינוי, עיצוב אדריכלי וחומרי גמר.
4.קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.
5.קביעת תנאים למתן היתר בניה.
6. קביעת הוראות לשמירה וטיפוח עצים וערכי טבע.
7. קביעת הנחיות למזעור השפעות שליליות על הסביבה.
8. קביעת הוראות להקמת תשתיות ובכלל זה מאסף ביוב.
9. קביעת הוראות להיקף ושטח יחידות דיור קטנות נדרשות.
10. קביעת הוראות למערכת ניהול מי נגר, ניקוז, ביוב ומים.
11. קביעת הוראות להקמת בית עלמין.

דברי הסבר


תכנית תמ"ל אלעד הינה תכנית מפורטת אשר באה לתת מענה לתוספת מגורים הנדרשים לעיר, וכן לשטחי ציבור והקצאת שטחים לתעסוקה ומסחר לטובת חוסנה הכלכלי של העיר. התכנית כוללת 4200 יח"ד.

התכנית מחולקת ל-7 מתחמים , המהווים יחד את תחום התכנון הכולל:

מתחם 03 חלקה הצפון מזרחי של העיר, מעבר לכביש 4711 בו מוצעים מגרשים לטובת מתקנים הנדסיים כגון תחמ"ש עירוני, מסוף תחבורה ציבורית, ושטחים פתוחים. בשל קרבתו של המתחם למחצבת נחשונים נשמרה רצועה "ירוקה" המאפשרת מסדרון אקולוגי בין השטחים הפתוחים ממזרח לעיר, ובין שטחי יער נחשונים.

מתחמים 04 + 05: מתחמים אלה נמצאים בחלקה הצפוני של התכנית, ומהווים את מסת הבינוי למגורים הגדולה ביותר.
המתחמים מכילים מערכת רחובות הממשיכה את המרקם העירוני הקיים. בנוסף, מציעה התכנית במתחמים אלה דרך כניסה נוספת לעיר מצפון, באמצעות רחוב עירוני אשר יהווה את השדרה הצפונית הראשית, ויחבר בין כביש 4711 לבין רחוב רבי יהודה הנשיא, באזור המע"ר המתוכנן.
הבינוי למגורים מאופיין בצפיפות גבוהה יחסית, בבניינים בני 8 קומות ממפלס הרחוב (כניסה+7), אשר לחלקם קומת מסד מסחרית ושילוב של מוסדות ציבוריים בקומת הקרקע כגון גני ילדים, בתי כנסת ומקוואות.

מתחם 01 כולל מע"ר הממוקם במרכז העיר, על רחוב רבי יהודה הנשיא. במתחם זה מציעה התכנית בשינוי לתכנית מאושרת הכוללת שטחי תעסוקה ומסחר, בינוי משולב למגורים ולמסחר ותעסוקה. בנוסף כולל המתחם שטח לבניין העירייה ושטחי ציבור נוספים.

מתחם 06 : מתחם הכניסה לעיר, כיום מבונה ברובו ע"י בנייה לא מוסדרת של מוסדות שונים. התכנית מציעה הסדרה של חלק מהמגרשים לצרכי מבני ציבור כגון בתי כנסת ומוסדות חינוכיים, ומוסיפה כ-275 יח"ד.

מתחם 07: משולש התעסוקה - שטח המתחם כיום הינו שטח חקלאי הכלוא בין משולש הכבישים 444, 6, ו-471. בשטח זה, מוצע מרכז תעסוקה, מסחר ואחסנה לוגיסטית רחב היקף. לשטח יתרונות נגישות רבים היות והוא קרוב לדרכים ארציות ולתחנת רכבת עתידית (מאושרת). סך השטחים לתעסוקה ומסחר יעמדו על כ-1.2 מיליון מ"ר. הרחוב הראשי במתחם, מתחבר לרחוב הראשי בעיר (רבי יהודה הנשיא) בצומת הכניסה לעיר אלעד, ומהווה עמוד שדרה ראשי, אשר משני צידיו פרושים מגרשים לתעסוקה ומסחר. גובה הבינוי הממוצע במתחם הינו 20 קומות. במרכז המתחם, בשטח בו עוברים שני ערוצי ניקוז אזוריים, מוצע חיץ של שטחים פתוחים.
לאורך הרחוב הראשי מציעה התכנית מסד מסחרי מלווה רחוב.

מתחם 08 : מתחם ישיבות ומוסדות חינוך, שטחים פתוחים ובית עלמין.
בחלקו הצפוני של המתחם, מוקצה שטח המשלים רקמה קיימת ומציע תוספת של כ- 400 יח"ד.

מתחם 10: הגן הארכאולוגי - ישמש לפארק ארכאולוגי ושימושים נלווים של מוסדות חינוך, פנאי ונופש.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 300 יח"ד יח"ד +300 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 21,300 מ"ר מ"ר +21,300 מ"ר
דירות להשכרה (יח"ד) 80 יח"ד יח"ד +80 יח"ד מתוך הסה"כ יח"ד
דירות קטנות (יח"ד) 1,319 יח"ד יח"ד +1,319 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 558,632 מ"ר +26,152 מ"ר +532,480 מ"ר
מגורים (יח"ד) 3,980 יח"ד יח"ד +3,980 יח"ד
מגורים (מ"ר) 397,500 מ"ר +63,306 מ"ר +334,194 מ"ר
מסחר (מ"ר) 89,215 מ"ר +10,689 מ"ר +78,526 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 1,193,584 מ"ר +289,133 מ"ר +904,451 מ"ר

מקום התוכנית


תכנית הרחבת העיר אלעד מחולקת למתחמי תכנון. מתחמים 3,4,5 נמצאים בצפון מזרח העיר וגובלים בעיר אלעד מדרום, בכביש 4711 והמחצבה מצפון, קו המתח ושטחי אש ממזרח ויער נחשונים ממערב. שטח 6 ואזור התעסוקה נמצאים במערב העיר בין כביש 6 לכביש 444. מתחם 8 נמצא בדרום מערב העיר הקיימת.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 5-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - נספח שבילי אופניים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז והידרולוגיה - תשריט-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי - בית עלמין-1000-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 1-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - 5000-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 4-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי - בית עלמין-500-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חוות דעת כלכלית פרוגרמה לאזור תעסוקה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף דוח סביבתי-בריאותי להעתקת קידוח ירקון 9-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה תכנית דיגום בוצה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - חתכים אורך 2-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח קידוחים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קומפילציה מצב מאושר - גליון 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - גליון 1-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קומפילציה מצב מאושר - גליון 4-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 7-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חתכים חתכי בינוי טיפוסיים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סקר סייסמי סקר סייסמי-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קומפילציה מצב מאושר - גליון 1-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח פרוגרמה לצורכי ציבור-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה דוח בה"ת-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז ניקוז והידרולוגיה-פרשה טכנית-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - נספח תחבורה ציבורית-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - 2500-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קומפילציה מצב מאושר - גליון 2-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 2-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב נספח ביוב - תשריט-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצרכי קבורה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 6-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה סקר איכות אוויר-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
אדריכלות נספח מלא-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - חתכים טיפוסיים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - בית עלמין- מתווה נגישות-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - בית עלמין-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - גליון 2-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף מסמך נופי סביבתי-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - חתכים אורך 1-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - חתכי אורך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה תנועה - חתכי אורך 4-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה פרשה טכנית מים וביוב-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים נספח מים - תשריט-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 4 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 5 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 12 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 13 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 14 הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה
תכתובות הודעה על עמידה בתנאי סף לתכנית הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 9 הורדה
תכתובות דוח חוקר הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בוועדת משנה ומליאה ע"י החוקר חלק 1 ב26.2 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בוועדת משנה ומליאה ע"י החוקר חלק 2 ב26.2 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 6 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 7 הורדה
תכתובות נוסח פרסום להפקדה הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 1 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 2 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 3 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 10 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 11 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 8 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/08/2020 תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2020. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2020. עיתון: עיתון מקומי ב. 49 41
פרסום לאישור ברשומות 12/08/2020 תאריך פרסום: 12/08/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9036. עמוד: 7966. שנה עברית: התשף . 49 41 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/08/2020 49 41
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/08/2020 49 41
החלטה בדיון באישור תכנית 26/02/2020 38 34
הוגשו התנגדויות 15/10/2019 38 34
פרסום להפקדה בעיתונים 16/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2019. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2019. עיתון: עיתון יומי א. 38 34
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 15/08/2019 38 34
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/08/2019 38 34
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/08/2019 38 34
החלטה בדיון בהפקדה 01/05/2019 29 26
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/04/2019 29 26
קבלת תכנית 14/04/2019 29 26

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 14/ ב תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 הרחבת העיר אלעד שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019042 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 26/02/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
76 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 26/02/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
130 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 19/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
112 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 07/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 01/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 01/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 01/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 01/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 01/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018012 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 19/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/08/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/08/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רשות שדות התעופה הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתיבי הגז הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רמ"י הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתיבי ישראל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות קק"ל הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות חברת חשמל הורדה
7 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתיבי איילון הורדה
8 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות החברה להגנת הטבע הורדה
9 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רכבת ישראל הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרכז המועצות האזורית הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רט"ג הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשות העתיקות הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועד התושבים מיוצגים עי" אסף העצני הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאשה לזובסקי באמצעות עו"ד ליפא לזובסקי הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מושב מזור באמצעות דודי רוסי הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחשונים באמצעות עו"ד שרי סימנר הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קצא"א חברת קו צינור אירופה אסיה הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ר.ע. גפן ייעוץ ואברהם חלבי באמצעות עו"ד דרור גרינשטיין הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבים באמצעות עו"ד דרור גרנשטיין הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תש"ן תשתיות נפט ואנרגיה הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריק/אריה בן ברוך באמצעות עו"ד תום שפלר הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיירי רחוב רבן גמליאל בעיר אלעד באצעות עו"ד רביד ברנר הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבי העיר אלעד הגרים בתחום דרום מזרח באמצעות עו"ד רביד ברנר הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות המטה המטה להסדר קיבוצים באמצעות עו"ד תמר מגדל הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מטה התושבים לתכנון שפוי בעיר אלעד וסביבתה באמצעות עו"ד פיני בסיס הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חננאל ושרית ערמי באמצעות עו"ד לאה שטינבוים-סטוז' הורדה
27 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות ועדה מקומית דרום השרון הורדה
28 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות משרד האנרגיה הורדה