616-0212993

יער נחל גוברין

מטרת התוכנית


תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות לנחל גוברין בתחומי יער מס. 4114 ו 4118 ע"פ הוראות תמ"א 22

עיקרי הוראותיה


2.2.1 התווייה מדויקת של גבולות יער נחל גוברין, קביעת ייעודי הקרקע והשימושים על פי הוראות תמ"א/22.
2.2.2 קביעת הוראות לפעילות היערנית המותרת בנטיעות בגדות נחלים, יער נטע אדם קיים ומוצע.
2.2.3 קביעת הוראות לנופש בטבע ביער נחל גוברין, להנאת הציבור.
2.2.4 קביעת מסגרת משולבת של נטיעות בגדות נחלים, גידולים חקלאיים, דרכים לטיול, דרכי יער לטיפול שוטף ביער ומערכות טבעיות קיימות, תוך שמירה וטיפוח של ערכי הטבע, הנוף והמורשת של יער נחל גוברין על כל מרכיביו והיבטיו.
2.2.5 שינוי מקרקע חקלאית ליער, קביעת שטחים נוספים לייעוד יער, שאינם במסגרת תמ"א/22.
2.2.6 שינוי יעוד נטיעות בגדות נחלים לקרקע חקלאית בהתאם לשינוי 4 לתמ"א 22.

דברי הסבר


שיקום נחלים והשבתם לתפקודים סביבתיים וחברתיים, תופס בשנים האחרונות מקום חשוב בסדר היום הציבורי.
הקרן הקיימת לישראל, בשיתוף עם רשויות הניקוז וגופים אחרים, מבצעים פעולות לשיקום נחלים אלו , שחלקם נמצאים בסמיכות לישובים , על מנת להביא להשפעה הדדית חיובית ביניהם.
לנחלים תפקיד חשוב בשמירה על מסדרונות אקולוגיים ורצפי שטחים פתוחים וכאזורי נופש בחיק הטבע.
נחל גוברין, שמקורו באזור הרי חברון, זורם לאורך כ 35 ק"מ במחוז דרום, בין שטחים טבעיים ושטחים מעובדים, בפיתולים יפיפיים, עד לנקודת המפגש שלו עם נחל לכיש.
תכנית זו באה לדייק את נתיבו הפיזי של נחל גוברין ,בקטע שבין כביש 6 במזרח ועד לפגישתו עם נחל לכיש במערב ,כפי שדורשת תמ"א 22 ומאפשרת תמ"א 4/22.
כחלק ממטרותיה התכנית נותנת הוראות בדבר הפעילות היערנית המתוכננת, משני צידי הנחל, ואפשרויות לנופש ותיירות ,כהמשך רציף לתכניות הגובלות משני צדדיו בגישה אקוהידרולוגית.
תוך שיתוף עם רשות ניקוז נחל לכיש, נוקו גדות הנחל ,בשיתוף הציבור המתגורר בסביבתו, והוסדר שביל אופניים, המושך אליו מטיילים רבים ומחזק את התיירות באזור.

מקום התוכנית


נחל גוברין, מפגישתו בכביש 6 במזרח (באזור הישוב מנוחה) ועד פגישתו עם נחל לכיש באזור עזריקם.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
הסדרת שטח חתום לאישור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר ותרשימים לפי תמ"א ותמ"מ-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר ותרשימים לפי תמ"א ותמ"מ-חתום להפקדה הורדה
הסדרת שטח חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית לכיש הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בפני הוולקחשפ ביום 4.2.19 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 05/05/2020 51 38
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 05/05/2020 51 38
התכנית אושרה 05/05/2020 51 38
פרסום לאישור בעיתונים 07/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 51 38
פרסום לאישור ברשומות 27/01/2020 תאריך פרסום: 27/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8658. עמוד: 3370. שנה עברית: התשף . 51 38 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/01/2020 51 38
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/01/2020 51 38
החלטה בדיון בהתנגדויות 18/11/2019 38 30
הוגשו התנגדויות 27/08/2019 38 30
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/07/2019 38 30
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 11/06/2019 38 30
פרסום להפקדה בעיתונים 31/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2019. עיתון: עיתון יומי א. 38 30
פרסום להפקדה ברשומות 26/05/2019 תאריך פרסום: 26/05/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8256. עמוד: 11204. שנה עברית: התשעט . 38 30 צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/05/2019 38 30
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/05/2019 38 30
החלטה בדיון בוולק"ח 05/02/2019 32 24
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2018 25 21
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/12/2016 19 16
קבלת תכנית 10/08/2016 15 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 4 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 9/ א מסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 616-0894105 יער נחל גוברין ללא שינוי
תוכנית תתל/ 111 יער נחל גוברין שינוי
תוכנית 634-0923292 יער נחל גוברין שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 18/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
653 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/02/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
653 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/02/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
653 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/02/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
401 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/01/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 07/10/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/01/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/05/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות דניאל כץ מנהל תחום (תכנון סטטוטורי) רשות הגז הטבעי הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות לילך רדזי שילוח ממונה תכנון סטטוטורי - מקורות חברת מים בע''מ הורדה