תתל/ 47

טורבינות רוח בצפון הגולן

מטרת התוכנית


לייעד שטחים להקמת חוות טורבינות רוח גדולות, תשתיות, דרכים ומתקנים הנדרשים להקמתה והפעלתה השוטפת.

עיקרי הוראותיה


1. ייעוד תאי שטח ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" בהם תתאפשר הקמת טורבינות רוח גדולות וכן יתאפשר המשך השימוש החקלאי הקיים בסביבתן.
2. הסדרת שימוש חקלאי בסביבת טורבינות הרוח.
3. קביעת הוראות בדבר תחום סיבוב להבי טורבינות הרוח.
4. קביעת הוראות בדבר גישה לטורבינות לצורך הקמתן ותחזוקתן.
5. קביעות הוראות להקמת קווים ומתקני תשתית ולקביעת תוואים להעברת קווי חשמל, עד לנקודות החיבור לרשת החשמל הציבורית, ותוואים להעברת תשתיות אחרות הנדרשות לפרויקט.
6. קביעת הוראות לתקופת הקמת הטורבינות, לרבות בדבר שטחי התארגנות זמניים.
7. קביעת הוראות בדבר הקמת תרנים למדידת רוח.
8. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
9. קביעת הוראות בדבר שיקום נופי לאחר הקמת טורבינות הרוח.
10. קביעת הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים, לעניין מניעת פגיעה בבעלי כנף ולעניין קביעת הנחיות ומגבלות בהפעלה למניעת מפגעי רעש וריצוד.
11. קביעת הוראות להעתקת תשתיות, ככל שיידרשו.
12. הצגת שטחים מחוץ לתחום התכנית, שהבניה בהם עשויה להשפיע על משטר הרוחות ותפקוד טורבינות הרוח ולפגוע בנצילותן, בהתאם לסעיף 9.1.6 לתמ"א ובהתאם לסעיף 83א (א) לחוק.
13. קביעת הוראות להבטחת פעילות מערכת הביטחון ושמירה על בטיחות טיסה.
14. קביעת הוראות בדבר פירוק ופינוי טורבינות הרוח ושיקום השטח לאחר תום ההפעלה.
15. קביעת הוראות בדבר צמצום שטח התכנית וכן של השטחים שלפי סעיף 12 לעיל, לאחר ההקמה.
16. קביעת זיקת הנאה למעבר רכב וקווי תשתית בדרכים המשמשות את הכלל וקיימות בשטח.
17. קביעת הוראות להקמת תחנת השנאה.

דברי הסבר


מטרת הפרויקט הנה ייצור חשמל באמצעות אנרגיית הרוח, כחלק ממימוש יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים, כפי שאלה נקבעו בהחלטות הממשלה השונות. מקור האנרגיה הבלעדי לייצור חשמל המוצע בתכנית זו הינו אנרגיית הרוח וללא כל שריפה של דלקים מחצביים (Fossil Fuels) (הכוללים גם פחם וגז טבעי), המשמשים במרבית ייצור החשמל בישראל.

לתכנית, שתכליתה ניצול אנרגיית הרוח כאנרגיה מתחדשת, יתרונות רבים ובהם הקטנת התלות של מדינת ישראל ביבוא והפקה של דלקים מחצביים, גיוון מקורות ייצור החשמל, שיפור הביטחון האנרגטי, הקטנת זיהום האוויר והשפעותיו בתחום בריאות הציבור, הפחתת פליטת גזי חממה הגורמת לתופעת שינוי האקלים, ייצור חשמל ללא זיהום וללא צריכת מים וכן תפיסת שטח קטנה המאפשרת שימוש כפול (דואלי) בקרקע לייצור חשמל ולחקלאות, בהתחשב במחסור הרב במשאב הקרקע בישראל.

תכנית זו באה לאפשר ייצור חשמל מאנרגיית רוח בשטחים החקלאיים של תושבי הישובים הדרוזים שבצפון רמת הגולן. ייצור חשמל מאנרגיית רוח מחייב רמות רוח בינוניות ומעלה בפרקי זמן ניכרים של השנה. למרבה הצער, מדינת ישראל איננה משופעת באזורים בהם רמת הרוח מאפשרת ייצור חשמל בתנאים של כדאיות כלכלית למשק החשמל. אזור רמת הגולן הוא בעל רמות הרוח הטובות בישראל בהתאמתן לייצור חשמל מרוח. לכן פרויקט זה, יחד עם פרויקטים סמוכים ברמת הגולן, הם בעלי חשיבות רבה להפקת חשמל מרוח בישראל ומהווים נדבך חשוב במימוש מדיניות הממשלה בנושא.

לאחר הקמת הטורבינות, שטח התכנית המיועד בפועל לשמש את בסיסיהן הינו מינימלי, כאשר הקרקע שסביב הבסיסים תמשיך להיות מעובדת על ידי החקלאים המחזיקים בה. הבטחת היכולת להמשך העיבוד סביב הטורבינות עוגנה גם במערכת ההסכמית שבין החקלאים המעבדים את הקרקע לבין יזם התכנית.

בהתאם לחוק משק החשמל, לתקנות שהותקנו מכוחו ולאמות המידה שפורסמו ע"י רשות החשמל, קיימת חובת רכישה של החשמל המיוצר מהמתקן ע"י חברת החשמל לישראל (חח"י) בהיותה ספק שרות חיוני (כהגדרתו בחוק משק החשמל) בתעריף מוסדר (Feed in Tariff) אשר נקבע ע"י רשות החשמל.

טורבינות הרוח בפרויקט זה תחוברנה לרשת החשמל באמצעות מספר חיבורים לקווי מתח גבוה של חברת החשמל. כל מקבץ של עד כ-4 טורבינות יחובר לרשת החשמל באמצעות חדר מיתוג. קווי חח"י יעבירו את החשמל אל תחנת השנאה חדשה, שתוקם ליד צומת בראון ואשר תשרת במשותף מספר פרויקטים של טורבינות רוח ברמת הגולן. תחנת ההשנאה תחובר בקו מתח עליון אל הגליל העליון ושם אל רשת ההולכה הקיימת.

התכנית קובעת יעודי קרקע שיתירו הקמת טורבינות, הכשרת משטחים זמניים להתארגנות והסדרת דרכי גישה לטובת הקמה, תפעול ותחזוקת המתקן. עוד קובעת התכנית הוראות ותנאים להקמת המתקן והפעלתו, לרבות בנושא צמצום ההשפעות הסביבתיות, הסדרת השטח והשבתו לקדמותו בסיום חיי הפרויקט.

מקום התוכנית


התכנית בשני מיקומים כדלקמן:
1) מתחם סחיתא (לטורבינות רוח) - ממוקם מדרום-מזרח למג'דל שמס וממזרח לברכת רם ולבקעת יעפורי. המתחם גובל בצידו הצפוני ובצידו המזרחי בגדר המערכת בגבול סוריה. גבולו הדרומי של המתחם הוא מצפון להר כרמים.
2) מתחם צומת בראון (להרחבת תחנת השנאה) - ממוקם מזרחית לצומת בראון.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תשתיות נספח תשתיות הורדה
מגבלות בניה לגובה נספח מגבלות בניה לגובה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
בינוי נספח פרטים וחתכים לבינוי הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
סביבה ונוף סקר בעלי כנף הורדה
הליכים סטטוטוריים סקר בחינת עמדות הציבור הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר דרכים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
דברי הסבר בערבית הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי ההיתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמגי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
נספחים מאושרים דברי הסבר בערבית הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים מגבלות בניה לגובה הורדה
נספחים מאושרים בינוי הורדה
נספחים מאושרים סקר בעלי כנף הורדה
נספחים מאושרים סקר דרכים הורדה
נספחים מאושרים סקר בחינת עמדות הציבור הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי ההיתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
נספחים מאושרים מסמכי היתר הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מסמכי התנגדות קובץ השגות לתכנית - 1 מתוך 5 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת מליאת הות"ל ה-01/2020 ביום ה06.01.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת מליאת הוות"ל ה12/2018 ביום 30.07.18 הורדה
מסמכי התנגדות קובץ השגות לתכנית - 5 מתוך 5 הורדה
מסמכי התנגדות קובץ השגות לתכנית - 4 מתוך 5 הורדה
מסמכי התנגדות קובץ השגות לתכנית - 3 מתוך 5 הורדה
מסמכי התנגדות קובץ השגות לתכנית - 2 מתוך 5 הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום חתום הורדה
תכתובות עיתונים הורדה
תכתובות שילוט הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 12/02/2020 76 52
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/02/2020 76 52
פרסום לאישור ברשומות 12/02/2020 תאריך פרסום: 12/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8688. עמוד: 3740. שנה עברית: התשף . 76 52 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 12/01/2020 76 52
המלצה לממשלה לאישור תכנית 09/09/2019 67 45
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 09/09/2019 76 52
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 12/06/2019 תאריך פרסום: 12/06/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8287. עמוד: 11820. שנה עברית: התשעט . 67 45 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 12/06/2019 76 52
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 19/04/2019 תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2019. עיתון: כל אל ערב. 67 45
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 25/02/2019 50 35
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 25/02/2019 67 45
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 30/07/2018 76 52
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 14/01/2018 50 35
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 06/01/2018 50 35
קבלת תכנית בות"ל 19/09/2010 50 35

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ב תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 6 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0773945 טורבינות רוח בצפון הגולן כפיפות
תוכנית תתל/ 47/ 2020/ 1/ 2020 טורבינות רוח בצפון הגולן היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019024 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 06/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019015 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019014 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 12/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 24/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
875 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 24/06/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 17/06/2019
תמלול הישיבה הורדה
2019004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 25/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 30/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 11/04/2019 הורדה