201-1085216

מזרעה-שכונה צפונית התאמות מגרשים ובינוי

מטרת התוכנית


התכנית הינה עדכון לתכנית תמ"ל 1031. התכנית משנה בהוארות של תמ"ל 1031 כפי שמפורט בסעיף 2.2, ומשנה בחלוקת המגרשים, בשטחם, ובחלוקת יחידות הדיור במגרשים במתחם הרה-תכנון (מפורט בסעיף 2.2). כל זה ללא שינוי במספר הכולל של יחידות הדיור.

עיקרי הוראותיה


עדכון הוראות התכנית בהתאם סעיף 62(א) לחוק התכנון והבניה כמפורט: .

בכל מגרשי המגורים בתכנית:
1. במגרשים המיועדים למגורים ובהם פחות מ-4 יחידות דיור (מגרשים 101 עד 117): הגדלת השטח הכולל (השטח העיקרי) המותר לבנייה ב-50 מ"ר. לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(2).
בשאר המגרשים המיועדים למגורים ובהם 4 יחידות דיור ויותר: הגדלת השטח הכולל (השטח העיקרי) המותר לבנייה עד 20% משטח המגרש. לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(1).
2. קביעת גובה בנייה לפי סעיף 62א(א)(4א).
3. קביעת הוראות בינוי - הגדלת תכסית בנייה במסגרת קווי בניין מאושרים לפי סעיף 62א(א)(9).

בנוסף למפורט למעלה, במתחם לרה-תכנון - חזית נחל בית העמק (לשעבר מגרשים 344 עד 338 מגרשים 451 עד 467 בתמ"ל 1031. בתכנית זאת מגרשים 1 עד 20 ו- 1001 עד 1006):
4. עדכון גודל ופריסת מגרשים - איחוד וחלוקה בבעלות אחת לפי סעיף 62א(א)(1)
5. קביעת גודל מגרשים לפי סעיף 62א(א)(7)
6. הוספת שטחי שירות בתת הקרקע, לשימוש של חניה למגורים ולמסחר - לפי סעיף 62א(א)(15)
7. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בחזית המסחרית (מגרשים 1 עד 13 ומגרשים 1001 עד 1006 בתכנית זאת) - לפי סעיף 62א(א)(5).
8. קביעת קווי בנין לפי סעיף 62א(א)(4).
9. הגדלת השטח הציבורי הפתוח לפי סעיף 62(א)(3) (תוך שמירה על השטח הכולל של השטחים הציבוריים)

בנוסף,
10. שינוי בהוראות הבינוי של תאי שטח 504, 701 ו- 751 לפי סעיף 62(א)(5).

דברי הסבר


תכנית זו מהוווה עדכון לתכנית תמ"ל 1031 בהתאם לצרכים שעלו בתהליך השיווק ובהתאם להעדפות התושבים והמועצה המקומית, ללא שינוי בסה"כ של יחידות הדיור שאושרו בתמל 1031 (728 יח"ד מתוכן 144 יח"ד קטנות).
עדכון התכנית בהתאם סעיף 62(א) לחוק התכנון והבניה כמפורט:

בכל מגרשי המגורים בתכנית:
1. במגרשים המיועדים למגורים ובהם פחות מ-4 יחידות דיור (מגרשים 101 עד 117): הגדלת השטח הכולל (השטח העיקרי) המותר לבנייה ב-50 מ"ר. לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(2).
בשאר המגרשים המיועדים למגורים ובהם 4 יחידות דיור ויותר: הגדלת השטח הכולל (השטח העיקרי) המותר לבנייה עד 20% משטח המגרש. לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(1).
2. קביעת גובה בנייה לפי סעיף 62א(א)(4א).
3. קביעת הוראות בינוי - הגדלת תכסית בנייה במסגרת קווי בניין מאושרים לפי סעיף 62א(א)(9).

בנוסף למפורט למעלה, במתחם לרה-תכנון - חזית נחל בית העמק (לשעבר מגרשים 344 עד 338 מגרשים 451 עד 467 בתמ"ל 1031. בתכנית זאת מגרשים 1 עד 20 ו- 1001 עד 1006):
4. עדכון גודל ופריסת מגרשים - איחוד וחלוקה בבעלות אחת לפי סעיף 62א(א)(1)
5. קביעת גודל מגרשים לפי סעיף 62א(א)(7)
6. הוספת שטחי שירות בתת הקרקע, לשימוש של חניה למגורים ולמסחר - לפי סעיף 62א(א)(15)
7. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בחזית המסחרית (מגרשים 1 עד 13 ומגרשים 1001 עד 1006 בתכנית זאת) - לפי סעיף 62א(א)(5).
8. קביעת קווי בנין לפי סעיף 62א(א)(4).
9. הגדלת השטח הציבורי הפתוח לפי סעיף 62(א)(3) (תוך שמירה על השטח הכולל של השטחים הציבוריים)

בנוסף,
10. שינוי בהוראות הבינוי של תאי שטח 504 (חזית מסחרית במבני ציבור), 701 (הוראות להסדרת הטיילת) ו- 751 (שינוי הוראות חניה) לפי סעיף 62(א)(5).

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 14,576 מ"ר +14,576 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 728 יח"ד +728 יח"ד יח"ד מתוכן 144 יח"ד קטנות.
מגורים (מ"ר) 121,165 מ"ר +97,920 מ"ר +23,245 מ"ר
מסחר (מ"ר) 12,511 מ"ר +8,305 מ"ר +4,206 מ"ר

מקום התוכנית


מזרעה שכונה צפונית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף התכנון הנופי של אזור הרה-תכנון הושתל על רקע נספח הנוף של תכנית תמל 1031 שהוכן על ידי משרד אסיף ברמן הורדה
בינוי נספח בינוי 2 מתוך 6 - מספר יחידות דיור ומספר קומות במגרשים הורדה
תשתיות תכנית מערכות הורדה
תשתיות הנספח הזה מעדכן את נספח מס' 10(תנוחה כללית לכבישים ניקוז וניהול מי נגר) של תכנית תמל 1031, רק בעניין הניקוז (לפי תכנון הניקוז של תכנית זאת שהכין מהנדס מאהר אלשאער) והכבישים (לפי תכנון יועץ התנועה של תכנית זאת אבי כהן). התכנון החדש של אזור הרה-תכנון משנה רק את הגיאומטריה של השצ"פים לחלחול, ולא את שטחם הכולל הנדרש. הורדה
תנועה נספח תנועה וחניה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ניקוז הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ביוב הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים הורדה
אדריכלות סימון גבול מתחם לרה-תכנון הורדה
עיצוב אדריכלי הנחיות לעיצוב החזית המסחרית בתאי שטח 1 עד 13 הורדה
בינוי נספח בינוי 3 מתוך 6 - דפוסי בניה במגרשי מסחר ומגורים רב קומתיים הורדה
בינוי נספח בינוי 5 מתוך 6 - דפוסי בניה בתאי שטח 14 עד 20 הורדה
בינוי נספח בינוי 6 מתוך 6 - דפוסי בניה בתאי שטח 14 עד 20 הורדה
בינוי נספח בינוי 4 מתוך 6 - דפוסי בניה בתאי שטח 1 עד 13 הורדה
בינוי נספח בינוי 1 מתוך 6 - תכנית קומת קרקע ותכנית גגות -נספח מחייב לעניין קווי בניין, מנחה לעניין העמדה ובינוי כללי. הורדה
מצב מאושר הורדה
טבלת שטחים נספח פילוג שטחי מסחר לפי תאי שטח- השוואה בין תמל 1031 לתכנית זאת הורדה
טבלת שטחים נספח פילוג שטחי מגורים לפי תאי שטח- השוואה בין תמל 1031 לתכנית זאת הורדה
קומפילציה הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חוות דעת מהנדס המועצה המקומית בעניין מערכת ניקוז. הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חוות דעת מהנדס המועצה המקומית בעניין מערכת מים וביוב הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע, גרסה 16, חתום ע"י מודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/02/2023 27 16
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/01/2023 27 16

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1031 שכונה צפונית מזרעה שינוי צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/02/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/02/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/02/2023 הורדה