259-0100495

ג/22786 שכונה מערבית טובא זנגריה

מטרת התוכנית


רה-תכנון שכונת מגורים חדשה בצמוד לגבול הישוב המערבי טובא זנגריה.

עיקרי הוראותיה


א. הגדרת ייעוד מגורים, מבני ציבור מעורב שטחי ציבור פתוחים, שטחי ציבור פתוחים, דרכים ושבילים.
ב. קביעת שימושים
ג. חלוקה למגרשים
ד. קביעת זכויות והוראות בניה
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה
ו. קביעת שלבי ביצוע ומימוש התכנית.

דברי הסבר


שטח התכנית ממוקם בסמוך לגבול הישוב הצפון מערבי וגובל בתחום השיפוט של מועצה מקומית ראש פינה. במסגרת התכנית תכנון של שכונת מגורים בת 296 יח"ד במגרשי מגורים עבור 2 או 4 יח"ד למגרש. התכנית מגדילה את מספר יח"ד ובכך מאפשרת ניצול מיטבי של קרקע בבעלות מדינה בישוב עבור תושבים שאין בבעלותם קרקע פרטית. בנוסף מתוכננים: שטח ציבורי פתוח משולב במבנה ציבור המיועד למתקני ספורט מבונים וחיצוניים ושטח ציבורי פתוח גדול בגבול השכונה הדרומי המיועד לשרת את השכונה הקיימת מדרום ואת השכונה החדשה.
במסגרת התכנון הרחבת דרך קיימת בגבול התכנית המזרחי וזאת במטרה ליצר שדרה ראשית המחברת את השכונה החדשה לישוב.
עפ"י תכנית מאושרת ג/12815 בגבול התכנית שטח מיועד לחניון רכב כבד אשר יבוטל במסגרת תכנית זו. עפ"י החלטת המועצה שטח ייעודי חלופי יוקצה בהרחבה המתוכננת לאזור התעשייה צ.ח.ר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 23 חדר +20 חדר +3 חדר עפ"י הערכת מימוש של 1יח"א ב 50% ממגרשי מגורים א'
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 920 מ"ר +800 מ"ר +120 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 5,710 מ"ר מ"ר +5,710 מ"ר כולל הערכת מימוש של 30 מ"ר ב-50% ממגרשי מגורים ו-40 מ"ר ב-50% ממגרשי מגורים ב'
מגורים (יח"ד) 296 יח"ד +103 יח"ד +193 יח"ד
מגורים (מ"ר) 48,055 מ"ר +36,388 מ"ר +11,667 מ"ר בהפחתת הערכת מימוש למסחר, מב"צ, תעסוקה ויח"א
מסחר (מ"ר) 885 מ"ר מ"ר +885 מ"ר עפ"י הערכת מימוש של 30 מ"ר ב 50% ממגרשי מגורים ב' ללא חזית מסחרית ו-70 מ"ר ב-50% ממגרשי מגורים ב' עם חזית מסחרית
תעסוקה (מ"ר) 1,710 מ"ר מ"ר +1,710 מ"ר עפ"י הערכת מימוש של 30 מ"ר ב-50% ממגרשי מגורים, ו-40 מ"ר ב-50% ממגרשי י מגורים ב'

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת בצמוד לגבול הישוב המערבי. ממזרח ומדרום שכונות מגורים קיימות ומצפון שטחים חקלאיים.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
בינוי ופיתוח ראה סעיפים 4.1.2 א' ו- 4.5.2 א'-חתום לאישור הורדה
הליכים סטטוטוריים דברי הסבר בערבית-חתום לאישור הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור חתום לאישור הורדה
מים נספח מים-חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
ניקוז פרשה ניקוז-חתום לאישור הורדה
ביוב נספח ביוב-חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום לאישור הורדה
מים פרשה מים+ ביוב-חתום לאישור הורדה
ביוב נספח ביוב + תכנית אב לביוב-חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום לאישור הורדה
דרכים תנועה וחניה ראה סעיפים 4.1.2 א' ו- 4.5.2 א'-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב + תכנית אב לביוב-חתום להפקדה הורדה
בינוי ופיתוח ראה סעיפים 4.1.2 א' ו- 4.5.2 א'-חתום להפקדה הורדה
דרכים תנועה וחניה ראה סעיפים 4.1.2 א' ו- 4.5.2 א'-חתום להפקדה הורדה
מים פרשה מים+ ביוב-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים-חתום להפקדה הורדה
הליכים סטטוטוריים דברי הסבר בערבית-חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה הורדה
ניקוז פרשה ניקוז-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מיום 25/09/2016 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה דברי הסבר לתכנית בשפה ערבית. הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 29/04/2019 32 21
פרסום לאישור בעיתונים 29/03/2019 תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2019. עיתון: מעריב הבוקר. 32 21
פרסום לאישור ברשומות 21/03/2019 תאריך פרסום: 21/03/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8162. עמוד: 8927. שנה עברית: התשעט . 32 21 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/03/2019 32 21
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/03/2019 32 21
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/03/2019 32 21
החלטה בדיון באישור תכנית 10/01/2019 28 20
לא הוגשו התנגדויות 01/02/2018 28 20
פרסום להפקדה ברשומות 13/12/2017 תאריך פרסום: 13/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7640. עמוד: 2264. שנה עברית: התשעח . 28 20 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/12/2017 28 20
פרסום להפקדה בעיתונים 01/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 28 20
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/11/2017 28 20
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/11/2017 28 20
החלטה בדיון בהפקדה 31/10/2016 4 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/08/2016 4 3
קבלת תכנית 01/06/2016 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 9 תכנית מתאר ארצית - שינוי מס 9 לתמא/ 22 - האצלת סמכויות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 35 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 35 - הרחבת טובא-זנגריה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 259-1017102 ג/22786 שכונה מערבית טובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0817825 ג/22786 שכונה מערבית טובא זנגריה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 10/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 10/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 27/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 23/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 31/10/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/03/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/11/2017 הורדה