יוש/ 2/ 9/ 125

אלקנה, הגדלת צפיפות

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מ- שטח ציבורי פתוח, חניון, תעשייה, שביל ל- דרך מוצעת, חניון, תעשיה קלה ומלאכה.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
5. תוספת יח"ד ללא תוספת בזכויות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 26 יח"ד יח"ד +26 יח"ד

מקום התוכנית


אזור תעשיה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/01/2023
קבלת תכנית 06/01/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 14/ 125 ישוב אלקנה- שינויי יעוד, משטח חלקאי ואזור מלאכה, ש.צ.פ ודרכים לאזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 125 שינוי