351-0515700

תחנת שאיבה אביאל מ/462

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה לשפכים באזור חקלאי במועצה מקומית אלונה

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים ודרך מוצעת
2. קביעת תא שטח להקמת תחנת שאיבה לביוב
3. קביעת שימושים, הנחיות וזכויות בניה
4. קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות לשיקום והשתלבות בסביבה
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה

דברי הסבר


במועצה אזורית אלונה מתוכננת מערכת ביוב גרביטציונית בישובים ומאסף ראשי של המועצה אשר מתוכנן להזרים את שפכי הישובים למערכת הביוב הגרביטציונית של גבעת -עדה שמוליכה את השפכים לטיפול במט"ש חדרה.
מתוכנן להקים מאסף ראשי אשר תחילתו בגבעת נילי , לאור הקרבה לנחל יונח קו אטום במקביל לכביש המחבר בין עמיקם לגבעת נילי עד לנחל תנינים ובמקביל אליו , מאסף זה יקלוט בדרכו את שפכי עמיקם ושפכי אביאל.
מתוכננות שלוש נקודות חציה של הנחל בהתאם להנחיות רשות הניקוז.
בקצה הקו המאסף , מצפון-מערב לאביאל, ובמורד נחל תנינים, תוקם ת"ש "אלונה" וקו סניקה שיוליך לנקודת החיבור למאסף קיים בגבעת עדה.
תחנת שאיבה זו תהיה תחנה ראשית אשר אמורה לקלוט את שפכי שלושת הישובים גבעת נילי, עמיקם ואביאל.
מתחנה זו יונח קו סניקה שיסנוק את השפכים עד לנקודת החיבור למאסף הקיים כאמור בגבעת עדה.
בגבעת נילי מתוכננת להיבנות תחנת שאיבה במקום הנמוך בישוב במטרה לרכז אליה חלק משפכי המושב ומשם השפכים ייסנקו למאסף הראשי המתוכנן לכיוון עמיקם, המאסף כאמור ממשיך לאביאל עד לתחנת השאיבה הראשית.
תכנית זו מאפשרת הקמת תחנת שאיבה לביוב לאביאל כחלק ממערך מערכת ביוב של ישובי אלונה. המתקן במקום מתוכנן במבנה סגור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
ביוב נספח רקע המציג את קווי הביוב המזינים את התחנה ויוצאים ממנה-חתום לאישור הורדה
ביוב תכנית ביוב כללית "אלונה"-חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז תנוחה פשטי הצפה-חתום לאישור הורדה
ביוב נספח ביוב מנחה - פרשה-חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי מנחה-חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח וחתך טיפוסי-חתום לאישור הורדה
בינוי תכנית וחתכים-חתום לאישור הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה הורדה
ביוב תכנית ביוב כללית "אלונה"-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב מנחה - פרשה-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי מנחה-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח רקע המציג את קווי הביוב המזינים את התחנה ויוצאים ממנה-חתום להפקדה הורדה
בינוי תכנית וחתכים-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח וחתך טיפוסי-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז תנוחה פשטי הצפה-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 19/12/2018 12 4
פרסום לאישור בעיתונים 23/11/2018 תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 12 4
פרסום לאישור ברשומות 14/11/2018 תאריך פרסום: 14/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7988. עמוד: 2664. שנה עברית: התשעט . 12 4 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/11/2018 12 4
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/11/2018 12 4
החלטה בדיון באישור תכנית 12/09/2018 11 4
לא הוגשו התנגדויות 19/08/2018 11 4
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/06/2018 11 4
פרסום להפקדה בעיתונים 15/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 11 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/06/2018 11 4
פרסום להפקדה ברשומות 16/05/2018 תאריך פרסום: 16/05/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7802. עמוד: 7838. שנה עברית: התשעח . 11 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/05/2018 11 4
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/05/2018 11 4
החלטה בדיון בוולק"ח 07/11/2017 4 1
החלטה בדיון בהפקדה 27/09/2017 4 1
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/07/2017 4 1
קבלת תכנית 23/03/2017 4 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
386 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/11/2017
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2017018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 27/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/11/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/05/2018 הורדה