252-0587543

שינוי מיקום נקודת כניסה מכביש 70 מערבה וביטול כניסה קיימת לא בטיחותית

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע לדרך לצורך איחוד כניסות מכביש 70 ומתן נגישות בטוחה לחיבור קיים באמצעות מסלולי ירידה ועליה בטוחים בקטע הרלוונטי.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע מקרקע שלא חלה עליה תכנית מפורטת, ליעוד של "דרך" וליעוד "חקלאי" עם זיקת הנאה למעבר כלי רכב.
ב. ביטול כניסה קיימת מכביש 70 לכיוון מערב, הנמצאת כ- 75 מ' צפונה, המובילה ל"חוות זוהר"
ג. קביעת הוראות לעניין הפקעת הקרקע וביצוע הדרך.

דברי הסבר


יוזמת התכנית, המועצה הדתית הדרוזית בישראל, מגישה תכנית לשינוי מיקום נקודת כניסה מכביש 70 לכיוון מערב, מדרום לצומת ג'וליס הקיים.
החיבור החדש נועד לבטל חיבור קיים ופחות בטיחותי, נמצא כ- 75 מ' צפונה והמוביל לחווה חקלאית קיימת.

מקום התוכנית


מצפון לשטח הבנוי של הכפר ג'דידה מכר, ממערב לדרך 70.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 14/11/2018 20 17
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/11/2018 20 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/09/2018 17 15
קבלת תכנית 22/05/2018 15 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9/ 2 תכנית מתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון, תמ"מ 2/9/2 - הסדרת מרחב תכנון גליל מרכזי כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6760 שנוי לתקנון תכנית המתאר כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 14/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 14/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 14/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 14/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה