258-0545228

שינוי ייעוד למגורים, זכויות והוראות הבניה בגוש הבנוי- פסוטה

מטרת התוכנית


איחוד ייעודים למגורים לצורך הסדרת בניה קיימתת, ושינוי בזכויות והוראות הבניה, בגוש בנוי בפסוטה".

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מאזור מסחר ומלאכה זעירה לאזור מגורים ב'.
2. הגדלת זכויות הבניה.
3. שינוי קווי בניין לפי התשריט.
4. שינוי זכויות הוראות בניה לפי טבלה מס.5.
5. קביעת הוראות למתן היתר בניה.

דברי הסבר


האחדת יעודים במגרש, הקיימים בו יעוד מסחר ומלאכה זעירה ויעוד מגורים ג', ליעוד מגורים ב' בלבד.
הגדלת זכויות הבניה, שינוי בקווי הבניין, מספר הקומות והוראות הבניה לפי המצב הקיים ובהתאם לתכנית המתאר ג/1346.
מתן לגיטימציה למצב קיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +2 יח"ד +1 יח"ד
מגורים (מ"ר) 539.2 מ"ר +282.9 מ"ר +256.3 מ"ר לפי תכנית מספר ג/1346 במגרש שלנו יש שני יעודי קרקע הראשון מיגורים ג' שנקבעו לגביו הוראות בניה, והשני מסחר ומלאכה זעירה שלא נקבעו לגביו הוראות בניה. השטח של המצב המאושר הרשום בטבלה זו (282.9 מ"ר עיקרי) הוא שטח המגורים שנלקח מהיתר בניה 2381-128/95.
מסחר (מ"ר) 80 מ"ר +78 מ"ר +2 מ"ר לפי תכנית מספר ג/1346 במגרש שלנו יש שני יעודי קרקע הראשון מיגורים ג' שנקבעו לגביו הוראות בניה, והשני מסחר ומלאכה זעירה שלא נקבעו לגביו הוראות בניה. השטח של המצב המאושר הרשום בטבלה זו (78 מ"ר עיקרי) הוא שטח המסחר שנלקח מהיתר בניה 2381-128/95.
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מרכז הכפר

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום לאישור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 18/10/2018 10 3
פרסום לאישור בעיתונים 21/09/2018 תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 10 3
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/09/2018 10 3
פרסום לאישור ברשומות 28/08/2018 תאריך פרסום: 28/08/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7929. עמוד: 11236. שנה עברית: התשעח . 10 3 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/08/2018 10 3
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/08/2018 10 3
החלטה בדיון באישור תכנית 01/08/2018 9 3
לא הוגשו התנגדויות 27/06/2018 9 3
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2018 9 3
פרסום להפקדה בעיתונים 27/04/2018 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 9 3
פרסום להפקדה ברשומות 09/04/2018 תאריך פרסום: 09/04/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7755. עמוד: 6747. שנה עברית: התשעח . 9 3 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/03/2018 9 3
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/03/2018 9 3
החלטה בדיון בהפקדה 17/01/2018 5 2
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/10/2017 5 2
קבלת תכנית 06/07/2017 3 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 17/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/08/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/03/2018 הורדה