619-0486571

שינוי לתכנית 16/מק/2022, שכונה דרומית - להבים.

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לשינויים הנדרשים מתכנית 16/מק/2022

עיקרי הוראותיה


1. שינוי הוראות בינוי ביעודים 'מגורים א' והכפפה להנחיות מרחביות המאושרות בוועדה המקומית.
2. קביעת זכויות בניה מתחת לקרקע - ביטול שטחים לשירות והוספת שטחים עיקריים, מבלי לשנות את סה"כ השטחים המותרים.
3. קביעת תכליות לשטחי השירות.
4. קביעת הוראות ומגבלות בניה לבריכות שחיה, מצללות, מבני עזר ושטחי שירות
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה
הכל בהתאם לסעיף 62 א' (ג)

דברי הסבר


במעמד בדיקת היתרי בניה, לפי הוראות התכנית המאושרת - 16/מק/2022, עלו בפני הועדה המקומית 'להבים' מס' בעיות שתכנית זו מבקשת לתקן:
1. שינוי בהוראות הבינוי ביעוד 'מגורים' והכפפת הוראות עיצוב אדריכלי ובינוי להנחיות המרחביות שיאושרו בוועדה המקומית. ההוראות לשאר היעודים ישארו בהתאם לתוכניות התקפות.
2. שינוי זכויות הבניה מתחת לקרקע (במרתף), ביעוד 'מגורים א', משטחי שירות לשטח עיקרי, ללא הגדלת סך השטח המותר לבניה.
3. דיוק ההערות לטבלת זכויות והוראות הבניה (סעיף 5), לשימושים ויעודי הקרקע.
4. התכנית הינה "תכנית הוראתית" לכן כל ההוראות שבתשריט בתכנית 16/מק/2022 חלות על התכנית הזאת .
השינויים המבוקשים תואמים את תכנית המתאר של להבים שמספרה 5/101/02/16 ולכן תכנית זו בסמכות הועדה המקומית להפקיד, עפ"י סעיף 62א' (ג).

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 360 יח"ד +360 יח"ד יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 25,000 מ"ר +25,000 מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 31,619 מ"ר +31,619 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 679 יח"ד +679 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 200,007 מ"ר +135,500 מ"ר +64,507 מ"ר
מסחר (מ"ר) 19,170 מ"ר +19,170 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטה על הפקדה בתנאים הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס ויועמ"ש לעניין סמכות לפי סע' 61א(ג)(1) הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הורדה
התנגדויות התנגדות בן אליעזר צבי הורדה
התנגדויות התנגדות טטלבאום אלכס הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/06/2018 21 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 02/11/2017 7 4
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/08/2017 7 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/03/2017 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2022 שכונה דרומית להבים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 02/11/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/06/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/08/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 26/06/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 29/08/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 29/08/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 26/06/2018 הורדה