יוש/ א/ 1/ 521

נגוהות - תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי

מטרת התוכנית


א. הסדרת שלב א' בפיתוח היישוב.
ב. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי ודרך מאושרת ו/או קיימת לייעודים הבאים: אזור מגורים א', אזור מגורים ב', אזור מבנים ומוסדות ציבור, אזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, אזור תעסוקה, שטח ציבורי פתוח, שטח לפארק/גן ציבורי, שטחים פתוחים, שטח למתקנים הנדסיים, דרך ו/או טיפול נופי ודרכים.
ג. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ה. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ו. הקטנת קו איסור בניה של דרך מס' 345 מ-100 מ' ל-45 מ' ול-30 מ' בחלק מתחום תכנית א/521/1 זו.
ז. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 102 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2018. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/06/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 30/05/2018
לא הוגשו התנגדויות 20/04/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 19/02/2018 תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2018. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/02/2018
החלטה בדיון בהפקדה 17/10/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 17/05/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/02/2016
קבלת תכנית 23/02/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 1/ 521 יישוב נגוהות מבני ציבור נקודתי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ ב/ 1/ 521 נגוהות - תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 17/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 07/06/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 14/02/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/06/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/02/2018 הורדה