יוש/ ב/ 1/ 521

נגוהות שלב ב'

מטרת התוכנית


קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
ביטול דרכים מאושרות
קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי
קביעת הוראות לפיתוח השטח
קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית
קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 158 יח"ד יח"ד +158 יח"ד

מסמכי התוכנית


נספחים
חתכים הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה נספח בינוי הורדה
תשריט בעבודה הורדה
הוראות בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - הבקשה נדחתה 07/06/2022
אישור הדרג המדיני - התקבל אישור בתנאים -לאישור 07/06/2022
אישור הדרג המדיני - התקבל אישור בתנאים -להפקדה 07/06/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 07/06/2022
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/05/2022
הוחלט לאמץ הליכי הפקדה 12/05/2022
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 12/05/2022
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 12/05/2022
החלטה בדיון בהפקדה 12/05/2022
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 02/05/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/12/2020
קבלת תכנית 03/12/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ א/ 1/ 521 נגוהות - תכנון היישוב שלב א', הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים ופינוי בינוי שינוי צפייה
תוכנית 4/ 939 שינוי
תוכנית RJ5 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 09/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 02/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 21/06/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/06/2022 הורדה