יוש/ 1/ 2/ 315

פצאל: הרחבה שלב א'

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע משטח חקלאי, חלק משטח פרטי וחלק מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א', אזור מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ד. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ה. קביעת תנאים, שלבי ביצוע, ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 55 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/05/2018
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/05/2018
פרסום לאישור בעיתונים 13/05/2018 תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/05/2018
החלטה בדיון באישור תכנית 10/01/2018
לא הוגשו התנגדויות 22/12/2017
פרסום להפקדה בעיתונים 22/10/2017 תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2017. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/10/2017
החלטה בדיון בהפקדה 06/06/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 30/08/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/08/2016
קבלת תכנית 01/06/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית יוש/ 315 מושב פצאל שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 4/ 315 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 10/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 06/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 08/04/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 26/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 11/07/2017 הורדה