יוש/ 315

מושב פצאל

מטרת התוכנית


א. תיחום שטח פתוח למושב פצאל.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסוגיהן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי האדם מבני ציבור, מבני משק, מבני מלאכה ותעשיה והחסנה באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שיטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים פתוחים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחיבו את מבצעי התוכנית.
ז. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מושב פצאל על ידי קביעת יעודי קרקע (לרבות עתודות קרקע),
הנחיות בניה ומערכת דרכים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 135 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התוכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט - נספח מס' 1 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/01/1997 תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1997.
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 12/09/1996
החלטה בדיון באישור תכנית 08/06/1980
פרסום להפקדה בעיתונים 16/03/1980 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/1980.
החלטה בדיון בהפקדה 19/02/1980
קבלת תכנית 19/02/1980

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 2/ 315 מושב פצאל שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 300 מושב פצאל שינוי צפייה