256-0438234

ג/23160 שינוי יעוד משפ"פ למגורים והסדרת דרך-עין קניה, מתחם נ'5

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משפ"פ למגורים ג'1
הסדרת תוואי דרך

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משפ"פ למגורים ג'1
קביעת התנאים למתן היתרי בניה
שינוי תוואי דרך קיימת והסדרת יעודי קרקע בהתאם ליעודים המאושרים

דברי הסבר


מועצה מקומית עין קניה יוזמת תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים ג'1 + ג'2 בהתאם לתכנית ג/17089
ומבטלת קטע מתוואי דרך מס' 53 שלא ניתן לסלילה, ומציעה שתי רחבות סיבוב בחיבורים
התכנית מציעה יעודי קרקע בהתאם ליעודים המאושרים על פי תכנית ג/17089

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 489 מ"ר מ"ר +489 מ"ר הערכת מימוש 50% משימוש מבני ציבור ביעוד מגורים
מגורים (יח"ד) 36 יח"ד +20 יח"ד +16 יח"ד צפיפות של 3.652 יח"ד לדונם לפי ג/17089
מגורים (מ"ר) 12,735 מ"ר +7,976.5 מ"ר +4,758.5 מ"ר 144% שימוש עיקרי באזור מגורים ג'1 לפי ג/17089 199% שימוש עיקרי באזור מגורים ג'2 לפי ג/17089
מסחר (מ"ר) 489 מ"ר מ"ר +489 מ"ר הערכת מימוש 50% משימוש מסחר ביעוד מגורים
תעסוקה (מ"ר) 489 מ"ר מ"ר +489 מ"ר הערכת מימוש 50% משימוש תעסוקה ביעוד מגורים

מקום התוכנית


שכונה מערבית, עין קיניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20160009 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/12/2017 7 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/05/2017 7 5
קבלת תכנית 19/12/2016 5 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה