353-0180117

אזור תעסוקה פרדיס צפון

מטרת התוכנית


הקמת אזור תעסוקה חדש בצפון היישוב.
הסדרת הכניסה הצפונית ליישוב.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי שטח ללא יעוד, שטח חקלאי, מגורים, מבנה ציבור, דרכים ושטחים פתוחים לשטח ביעוד תעשייה קלה ומלאכה, מסחר ותעסוקה ומבנים ציבוריים, שטחים פתוחים למיניהם ודרכים.
ב. קביעת שימושים ותכליות, זכויות והוראות בניה.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הוראות פיתוח נופי.
ה. קביעת הנחיות סביבתיות לשמירת איכות הסביבה.
ו. קביעת התנאים לבניה באזור עתיקות .
ז. קביעת תנאים להיתר.

דברי הסבר


תכנית זו היא תכנית מפורטת לאזור התעסוקה הצפוני של פרדיס, כפי שהוגדר בתוכנית האב של פרדיס אשר אומצה ע"י הוועדה המחוזית בשנת 2012 ובהתאם לתכנית המתאר החדשה ליישוב שהוחלט להפקידה ביום 12.4.2016.
התכנית מיועדת לפינוי מטרדי תעסוקה מלב היישוב וריכוזם באופן מסודר באזור תעסוקה חדש.
המתחם מאופיין בנראות ובנגישות גבוהה ועתיד לשמש שער הכניסה הצפוני של היישוב.
התכנית כוללת מגרשים בייעודים תעשיה קלה ומלאכה, מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, כמו כן התכנית מסדירה מערכת דרכים פנימית, חיבור לכביש 4, הסדרת החיבור הקיים, שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים לרווחת הציבור ולמערכות תשתית.
התכנית נותנת הנחיות לטיפול ומניעת פגיעה בשטחים המוכרזים כאתרי עתיקות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 7,853.5 מ"ר +7,147.1 מ"ר +706.4 מ"ר
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 4,279.5 מ"ר מ"ר +4,279.5 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 28,874.1 מ"ר +5,120 מ"ר +23,754.1 מ"ר

מקום התוכנית


התכנית בצפון הישוב פרדיס, צמודה לישוב פרדיס ולכביש 4 (חיפה ת"א הישן) ומוקפת מצפון וממערב בשטחים חקלאיים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
ניקוז תכנית ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים עצים בוגרים הורדה
תנועה שלבי ביצוע תנועה הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
סביבה ונוף נוף הורדה
תשתיות נספח תשתיות מים וביוב הורדה
בינוי בינוי הורדה
חתכים חתכים הורדה
ניקוז ניקוז ושימור מי נגר (הנחיות) הורדה
תשתיות נספח מים וביוב - הוראות הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצב ססטוטורי הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 26/10/2017 59 39
פרסום לאישור בעיתונים 06/10/2017 תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2017. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2017. עיתון: כל אל ערב. 59 39
פרסום לאישור ברשומות 02/10/2017 תאריך פרסום: 02/10/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7597. עמוד: 236. שנה עברית: התשעח . 59 39 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/09/2017 59 39
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/09/2017 59 39
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/09/2017 57 39
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/06/2017 57 39
הוגשו התנגדויות 27/04/2017 57 39
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 21/04/2017 57 39
פרסום להפקדה בעיתונים 07/04/2017 תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2017. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2017. עיתון: כל אל ערב. 57 39
פרסום להפקדה ברשומות 02/04/2017 תאריך פרסום: 02/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7477. עמוד: 4778. שנה עברית: התשעז . 57 39 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/03/2017 57 39
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/03/2017 57 39
החלטה בדיון במועצה הארצית 22/11/2016 46 37
החלטה בדיון בהפקדה 04/11/2015 27 24
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/06/2015 27 24
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 27/10/2014 15 16
קבלת תכנית 25/06/2014 15 16

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 14/ 3 תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כרי וחציבה - אתרי מחוז חיפה. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 78 תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי 78 -שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה-הוחלף בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ג תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי קטע דור חגית (ע"פ שינוי מס' 1 לתמא) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ח תמ"א ברמה מפורטת לקבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות ועד מערכת ההולכה הארצית כפיפות
תוכנית תמא/ 37/ ת שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית חפאג/ 399 דרך חיפה - חדרה. שינוי
תוכנית משח/ 2 (חכ / 28 ב') - דור והסביבה שינוי צפייה
תוכנית ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט שכונות מזרחיות - פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 391 תכנית מתאר פרדיס. שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1087 מרכז תרבות פרדיס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עתמ/ חי/ 17/ 11/ 10103 אזור תעסוקה פרדיס צפון עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 04/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 05/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 05/10/2016
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
50 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 20/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 04/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/09/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/03/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' אסף וחנר מהנדס הועדה המקומית חוף כרמל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אתי סופר מנהלת מחלקת נכסים - תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אתי סופר מנהלת מחלקת נכסים - תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שי גרנות ב"כ מעגן מיכאל הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שי גרנות ב"כ מעגן מיכאל הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פילרסקי ויקטור מתכנן מרחב עסקי - רשות מקרקעי ישראל הורדה