351-0382036

משק 81 עמיקם מ/מק/135

מטרת התוכנית


שינוי גבול בין מגורים וחקלאי ללא שינוי בשטחים או גבולות הנחלה ושינוי בקווי בנין

עיקרי הוראותיה


הוראות וזכויות הבניה בשטח התכנית יהיו עפ"י תכניות מאושרות מ/142 ומ/352 למעט השינויים המוצעים בתכנית והמפורטים להלן:
1. החלפת שטחים בין מגורים לקרקע חקלאית תוך שמירה על גודל השטח המאושר בהתאם לסעיף 62א (א) (1) לחוק.
2. שינוי בקווי בנין באזור המגורים ובאזור החקלאי בהתאם לסעיף 62א (א) (4) לחוק.
2.1 באזור המגורים- קו בנין אחורי 0 מ' במקום 6 מ' , קוו בנין צידי מערבי לשפ"פ 2 מ' במקום 5 מ' ולמבני פל"ח קיימים הפונים לשפ"פ יותר 1-0.6 מ'
2.2 באזור החקלאי - קו בנין קדמי 2 מ' במקום 4 מ'. קוו בנין צידי מזרחי עבור מבנים חקלאיים קיימים בלבד, יותר קו בנין צידי 0 מ' במקום 2 מ' .
3. ניוד 60 מ"ר שטח עיקרי לשטחי השירות - בהתאם לסעיף 62א (א) 9) לחוק.

דברי הסבר


התכנית במשק 81 במושב עמיקם באה להסדיר את מיקומו של מבנה אירוח קיים בנחלה.
התכנית מציעה שינוי בגבול המגורים והחקלאי ללא שינוי בשטחים וללא שינוי גבולות הנחלה וזאת כדי לכלול את כל מבנה האירוח בתחום המגורים בנחלה.
התכנית מסדירה קוו בנין צידי לשפ"פ עבור מבנה האירוח בהתאם לבניה קיימת.
במסגרת התכנית שונו קווי הבנין בגבול המגורים והחקלאי וגבול המגורים והשפ"פ.
התכנית מסדירה את קוו הבנין הצידי- מזרחי ל- 2 מבנים חקלאיים הקיימים במשק.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
חדרי מלון / תיירות (חדר) 8 חדר +8 חדר חדר 4-8 יחידות ארוח בגודל של 20-40 מ"ר ליח"א
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +160 מ"ר מ"ר אירוח כפרי בשטח כולל עד 160 מ"ר כאשר שיטחה של יח"א לא יעלה על 40 מ"ר ולא יקטן מ- 20 מ"ר.
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 586.4 מ"ר +646.4 מ"ר -60 מ"ר בהפחתה של 60 מ"ר מזכויות הבניה הכוללת עבור שטחי שירות
תעסוקה (מ"ר) 340 מ"ר +340 מ"ר מ"ר סה"כ זכויות הבניה לפל"ח בנחלה הם 500 מ"ר בהפחתה של 160 מ"ר לחדרי אירוח נשאר לתעסוקה 340 מ"ר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה לתכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד מהנדסת הועדה ויועמ"ש לעניין סמכות הועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/04/2017 תאריך פרסום: 27/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7490. עמוד: 5295. שנה עברית: התשעז . 17 10 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/04/2017 17 10
פרסום להפקדה ברשומות 05/01/2017 תאריך פרסום: 05/01/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7416. עמוד: 1410. שנה עברית: התשעז . 17 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/01/2017 17 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/05/2016 17 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 משק 81 עמיקם מ/מק/135 שינוי

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/04/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/01/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 09/04/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 02/01/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 09/04/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/01/2017 הורדה