מ/ מק/ 90

שינוי מיקום מגרש 319 במושב אביאל

מטרת התוכנית


שינוי מיקום מגרש 319 המיועד למגורים, ללא שינוי בשיטחו, כמוגדר בתכנית המאושרת מ/ 277, על מנת לא לפגוע במבנה חממה קיים.
שינוי הגבול המזרחי של אזור המגורים בנחלה, ללא שינוי בשיטחו, על מנת לא לפגוע במבנה חממה קיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/02/2007 תאריך פרסום: 20/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5631. עמוד: 1726. שנה עברית: התשסז . צפייה
החלטה בדיון בוולק"ח 01/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות 05/01/2006 תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5477. עמוד: 1122. שנה עברית: התשסו . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ מק/ 130 שינוי מיקום מגרש 319 במושב אביאל שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
503 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
313 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 24/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
232 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 27/02/2006
פרוטוקול הורדה