תמל/ 1011/ א

קרית גת מערב

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים בת 7,525 יח"ד , כ- 50,000 מ"ר עיקרי למסחר ותעסוקה והרחבת מט"ש קרית גת על מנת לתת מענה לתוספת האוכלוסייה הצפויה בתכנית זו ובסביבתה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי תמ"ל 1011 -
שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח חקלאי ל: מגורים ג', מגורים ד', מגורים מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, דרך מוצעת, פרוזדור תשתיות, שביל
2. קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח מגרשים להקמת מגורים (7,525 יח"ד), מסחר, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, מרכז תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים, דרכים, שבילים ותשתיות מתקנים הנדסיים.
4. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.
5. קביעת מספר קומות או גובה המבנים.
6. קביעת שטחי הבניה המותרים.
7. קביעת תנאים להכנת תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ומתן היתר בניה.
8. קביעת הוראות לשמירה ולטיפוח עצים וערכי טבע.
9. קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים במגרשים לבינוי.
10. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית.
11.הוראות והנחיות להעתקת תשתיות לפרוזדור משותף.
12. קביעת הוראות, ייעודי קרקע ותכליות עבור הרחבת מט"ש קריית גת.
13. קביעת רצועת תשתיות ומגבלות בניה להסטת קו הולכה אזורי לגז טבעי.
14. קביעת שטח בתכנון מתארי עבור מרכז רפואי.

דברי הסבר


התכנית כוללת רובע עירוני חדש ממערב לכביש 40 ומדרום לכביש 355. התכנית המוצעת מהווה שינוי לתמ"ל 1011, ומשנה שטח חקלאי ושטח בייעוד שטח לתכנון בעתיד לרובע המגורים החדש.
רובע המגורים מתוכנן לכ- 7,525 יח"ד, בצפיפות של 25,000 נפש לקמ"ר וכולל מגורים, שטחים למגורים, מסחר ותעסוקה, שטחים למסחר ומשרדים בחזית פעילה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ופארק ליניארי לאורך פרוזדור תשתיות במרכז התכנית. התכנית גובלת בדרכים ארציות ראשיות - כביש מס' 35 בצפון בצמוד למט"ש, כביש 40 ממזרח ושטחים פתוחים מדרום.

הפיתוח שם דגש על החיבוריות לרשת הדרכים העירונית המאושרת והקיימת. רשת הרחובות ומערך השבילים תוכננו בדגש על הולכי רגל ותנועת אופניים. שדרה בכיוון צפון-דרום, מקבילה לפארק הליניארי ופרוזדור התשתיות , מקשרת לשדרה בשכונה הצפונית. דרך נופית במערב בהמשך יובל נחל לכיש, ממשיכה את פיתוח הטבעת הירוקה ההיקפית של העיר.

חזית עירונית של מסחר ושטחי ציבור מוצעת לאורך שדרת האורך המרכזית החוצה את השכונה מצפון. דרך הדרום ממשיכה מהעיר הוותיקה מערבה והופכת לשדרה צדדית עם רק"ל המתוכננת לאורכה, המשרתת עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה ודיור מיוחד, בואכה למרכז התחבורה הממוקם בסמיכות לכביש 40, בחיבור בין העיר הוותיקה לרובע החדש. במפגש השדרה עם כביש 355 מוצע שטח עם עירוב שימושים וחזיתות פעילות.

תחום התכנית ברובו על קרקע בבעלות מדינה , בתחום בינוי עירוני לפי תמ"א 35 ותמ"א 1, ובסמוך ליובל נחל לכיש. התכנית כוללת תא שטח מתארי המיועד למרכז רפואי הנדרש לעיר בעתיד, שמימושו יותנה באישור תכנית מפורטת. התכנית כוללת את הרחבת המט"ש הקיים, אשר ישרת את יחידות הדיור הכלולות בתכנית ובסביבתה.
בתחום התכנית עובר פרוזדור חשמל מאושר שהתכנית מסיטה אל השטחים הפתוחים שלצדה כדי לאפשר את מימושה.
בצפון התכנית עובר תוואי רכבת קיים, אשר צפויה העתקתו מדרום לתכנית (מסילת חלץ) מתוקף תכנית אחרת, וזו תאפשר את מימוש המרכז הרפואי.

התכנית מציעה גם העתקת תשתיות (חשמל, גז, תש"ן ונתג"ז) לשם צמצום שטח המגבלות מתשתיות בתחום השטח העירוני.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיורית (יח"ד) 900 יח"ד יח"ד +900 יח"ד
דירות קטנות (יח"ד) 1,505 יח"ד יח"ד +1,505 יח"ד מתוך סה"כ הדירות בתכנית
מבני ציבור (מ"ר) 666,150 מ"ר מ"ר +666,150 מ"ר
מגורים (יח"ד) 7,525 יח"ד יח"ד +7,525 יח"ד מתוכן 1195 יח"ד מותנות בהתאם לס' 4.4.2 ג' להוראות
מגורים (מ"ר) 677,250 מ"ר מ"ר +677,250 מ"ר
מסחר (מ"ר) 13,154 מ"ר מ"ר +13,154 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 37,180 מ"ר מ"ר +37,180 מ"ר

מקום התוכנית


רובע המגורים גובל בכביש 40 ממזרח, כביש 355 ודרום רובע מגורים שאושר בתמ"ל 1011, ושטחים פתוחים. מט"ש גובל בכביש מס' 35 בצפון וביער פלוגות מדרום.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח 10 - פרוגרמה הורדה
בינוי נספח 1.1 - בינוי 1:1250 הורדה
בינוי נספח 1.2 - בינוי 1:1250 הורדה
בינוי נספח 1.3 - בינוי 1:1250 הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
תנועה נספח 3.4 - בה"ת - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
בינוי נספח 1.4 - חתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
בינוי נספח 1.2 - בינוי 1:1250 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
בינוי נספח 1.1 - בינוי 1:1250 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
בינוי נספח 1.3 - בינוי 1:1250 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח 10 - פרוגרמה - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סקר סייסמי נספח 11 - סקר סייסמי - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח 5.2 - מים וביוב - פרשה טכנית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח 7 -מסמך סביבתי - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח 14 - הערכת פוטנציאל אנרגיה מתחדשת - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
איכות הסביבה נספח 13 - מסמך סביבתי להעתקת קו החשמל - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תשתיות נספח 8 - פרשה טכנית להרחבת המט"ש - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח 9 - עצים- טבלה מחייב לנושא העצים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח 4.2 - ניקוז- פרשה טכנית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות תשריט מצב מאושר 1:5000 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
אדריכלות תשריט מצב מאושר 1:2500 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
חשמל נספח 6 - חשמל גיליון 1 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
חשמל נספח 6 - חשמל גיליון 2 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח 5.1 - תכנית מים וביוב 2/3 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח 5.1 - תכנית מים וביוב 3/3 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מים נספח 5.1 - תכנית מים ביוב 1/3 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח 2- נוף גיליון 1 מתוך 2 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח 2- נוף גיליון 2 מתוך 2 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח 3.1 - תנועה גיליון חתכים - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח 3.1 - גיליון תנועה 2 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח 3.2 - תחבורה ציבורית - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תנועה נספח 3.1 - גיליון תנועה 1 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תשריט התכנית תשריט 1:5000 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תשריט התכנית תשריט רובע מגורים 1:2000 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תשתיות נספח 12 - תשתיות - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח 4.1 - תכנית ניקוז 2/3 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח 4.1 - תכנית ניקוז 3/3 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח 4.1 - תכנית ניקוז 1/3 - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 4 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 1- חתום הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 6 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 7 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון -3 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 2 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום גיליון 5 הורדה
תכתובת
תכתובות דברי הסבר- דיון באישור הנחיות הורדה
תכתובות דברי הסבר - דיון במתן הוראה הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה הארצית 10.11.2020 הורדה
תכתובות חומר לישיבת המועצה הארצית ב 5/1/21 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה ארצית בתאריך 05.01.2021 הורדה
תכתובות פרוטוקול ו.מעקב ובקרה של תמ"א 14 ב' הורדה
תכתובות דברי הסבר - ביטול הוראה הורדה
תכתובות מסמך החלטות מליאה הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה
תכתובות מסמכי החלטות ו. המשנה והמליאה הורדה
תכתובות מצגת לדיון בהפקדה 23.2.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 14/12/2022 72 42
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 04/11/2022 תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 72 42
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 26/10/2022 72 42
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 06/10/2022 70 39
פרסום להפקדה בעיתונים 17/06/2022 תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 70 39
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 16/06/2022 70 39
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/06/2022 70 39
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/06/2022 70 39
החלטה בדיון בהפקדה 23/02/2022 70 39
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2022 70 39
קבלת תכנית 15/02/2022 70 39
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 10/11/2020 1 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 8 רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו צפית-רמת חובב שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ 3/ ב תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים - מקטע אשל הנשיא - יסודות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1/ 6 תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת הגז הטבעי- חיבור אזור תעשיה קרית גת שינוי צפייה
תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב שינוי צפייה
תוכנית 634-0313155 מערכת הולכת הגז הטבעי - הרחבת תחנות גז סגולה וקרית גת כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021054 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 14/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021037 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 14/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021047 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 06/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 06/10/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021029 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 13/09/2022
סדר יום הורדה
2021071 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 03/04/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021026 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 23/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
659 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 14/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 07/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
650 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/01/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/11/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 26/10/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/06/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי ח"כ יעקב אשר הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי ח"כ ישראל אייכלר הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות ח"כ מיכאל משה מלכיאלי הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות ח"כ משה ארבל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי חברת גז טבעי דרום בע"מ הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות חברת תשתיות אנרגיה הורדה
7 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתגז הורדה
8 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נתיבי ישראל הורדה
9 מתנגד גוף צבורי או מקצועי עמותות והרב שעיה וולף וידר הורדה
10 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות ראשי סיעת דגל התורה הורדה
11 מתנגד גוף צבורי או מקצועי רשות נחל וניקוז שורק לכיש הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יעקב אשר הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יעקב אשר הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן ציון ראקוב הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים גוטפריד הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חיים גוטפריד הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב שי זולדן הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיאל קליין ואחרים הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע יצחק פרל ואחרים הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יוסף מאיר הורדה
21 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות שמעון דיוויס וחברי מועצת העיר הורדה