אג/ מק/ 8260/ 039

חלוקה מחדש, מטולה

מטרת התוכנית


חלוקה מחדש ממגרש אחדל- 3 מגרשים חדשים לאפשר הוצאת היתרי בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות 07/02/2006 תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1647. שנה עברית: התשסו . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 28/02/2006
פרוטוקול הורדה