תתל/ 33/ א

תכנית משלימה לניהול הנגר באגן נחל אילון

מטרת התוכנית


הבטחת פתרונות ניקוז, תיעול, איגום והחדרה בכל אחד מהאתרים הנדרשים למימוש תת"ל/33 ובהתאם לעקרונות שנקבעו בה.

עיקרי הוראותיה


א.שמירת פתרונות לניקוז ולניהול נגר.
ב.קביעת התניות לאישור תכנית לשינוי ייעוד קרקע ו/ או ולאישור שימוש חורג בשטחים הכלולים בתכנית.
ג.קביעת תנאים להקמה ולהוצאת היתרים בכל שטחי התכנית.

דברי הסבר


תת"ל 33 הינה תכנית תשתית לאומית, המאושרת מיום 29/7/2018, שנועדה לאפשר הוספת מסילה רביעית ברצועת האיילון, וכן מסילות שלישית ורביעית במסדרון כביש 1 בין ת"א למחלף שפירים.

תכנית זו, תתל/ 33/ א, היא תכנית משלימה והיא מוגשת בהתאם להחלטת הוועדה מיום 26.12.2016 לעת אישור חלופת המאקרו בתכנית תת"ל 33, אשר קבעה התניות לביצוע ולתפעול המסילה הרביעית באיילון, בד בבד עם ביצוע איגומים וריסונים במעלה. התכנית מבטיחה איגום במעלה אגן איילון לצורך צמצום כמויות הנגר המגיעות לתעלת איילון, באופן שיאפשר את הצרתה לטובת הקמת המסילה הרביעית ושמירה סטטוטורית על שטחי איגום קיימים ומאושרים.
תכנית זו מאמצת תכניות מפורטות של פתרונות לאיגום והשהיה בשטחי פארק אריאל שרון, הטיה והשהיה בפשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל, איגום והחדרה במחצבת מודיעים, ומאפשרת ביצוע עבודות במאגר משמר איילון, הכל בראיה כוללנית לטווח הארוך של ניהול הנגר באגן נחל איילון.

מקום התוכנית


התכנית חלה על שטח אגן הניקוז של נחל איילון, מעמק איילון במזרח ועד תל אביב במערב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים חתומים
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 3 - מאגר איילון - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 1 - פארק אריאל שרון - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 2 - מחצבת מודיעים - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 2 - מחצבת מודיעים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 4 - מאגר איילון-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 3 - מחצבת נשר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - גליון 1 - פארק אריאל שרון-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספחים מאושרים מאושר הורדה
נספח כללי/אחר חומרים משימועים - רטג ורשות המים הורדה
נספח כללי/אחר חומרים משימועים - מערת איילון הורדה
נספח כללי/אחר הערות והשגות לתתל 33א - 4 הורדה
נספח כללי/אחר הערות והשגות לתתל 33א - 3 הורדה
נספח כללי/אחר הערות והשגות לתתל 33א - 2 הורדה
נספח כללי/אחר חומרים משימועים - מצגות נת"י הורדה
נספח כללי/אחר הערות והשגות לתתל 33א - 1 הורדה
נספח כללי/אחר חומרים משימועים - עיריית ת"א-יפו וועדה מחוזית ת"א הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר תתל 33א הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 14.9.20 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 07/12/2022 52 26
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/12/2022 52 26
פרסום לאישור ברשומות 07/12/2022 תאריך פרסום: 07/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10956. עמוד: 1772. שנה עברית: התשפג . 52 26 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 02/10/2022 52 26
המלצה לממשלה לאישור תכנית 18/07/2022 41 23
תיקון תכנית לפי סעיף 106 ב' 18/07/2022 41 23
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 18/07/2022 41 23
התכנית פורסמה להערות והשגות 16/04/2021 41 23
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 16/04/2021 תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 41 23
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 17/03/2021 תאריך פרסום: 17/03/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9488. עמוד: 4392. שנה עברית: התשפא . 41 23 צפייה
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 14/09/2020 29 18
קבלת תכנית בות"ל 24/08/2020 29 18

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 3 תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021035 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021035 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021035 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021035 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021035 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
0 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 13/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 13/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
177 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 22/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021039 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021038 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021037 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 07/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 14/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 31/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
904 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 31/05/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
904 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 31/05/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 24/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019046 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016022 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 26/10/2020 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 14/12/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 20/04/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 21/03/2021 הורדה