אג/ מק/ 8260/ 030

שינוי בקו בניין, מטולה

מטרת התוכנית


1. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
2. שינוי קו בנין הקבוע בתכנית ג/ 8260 לפי סעיף 62א(א)4 לחוק , קן הבניין יהיה על פיהמסומןב תשריט.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/09/2004 תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/01/2004
פרוטוקול הורדה