אג/ מק/ 8260/ 015

שינוי בקו בנין, לצורך הקמת מבנה טרנספורמציה , מטולה

מטרת התוכנית


לאפשר הקמת מבנהתחנת טרנספורמציה ושינוי קו בנין למבנה הנ"ל לפי המצויין בתשריט.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/12/2001 תאריך פרסום: 04/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5037. עמוד: 674. שנה עברית: התשסב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה