255-0799346

כפר יאנוח - מלונית דרכים

מטרת התוכנית


לאפשר ההקמה של מלונית דרכים כפרית ליד תחנת התדלוק הקיימת בכפר יאנוח.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד קרקע משפ"פ למלונאות ומתחנת תדלוק למלונאות ושפ"פ, וייעוד קרקע לרצועת תשתיות ודרך.
- קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

דברי הסבר


מטרתה של תכנית זו הינה לאפשר ההקמה של מלונית דרכים כפרית סמוכה לתחנת תדלוק קיימת בכפר יאנוח, אשר תגדיל את ההיצע של יחידות אכסון עממיות בגליל המערבי, המשופע באטרקציות תיירותיות. האיתור המוצע סמוך לדרך אזורית 854 המחבר את מעלות לתפן, עליה נוסעים מטיילים רבים הפוקדים את הגליל.
במלונית מוצעים 24 חדרי אכסון זוגיים, שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים על פי התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי של משרד התיירות.
הבינוי המוצע צמוד דופן לבנייה הקיימת.
על פי תמ"א 35\1 השטח מוגדר כמרקם עירוני וללא הגבלות סביבתיות.
על פי תמ"מ 2\9 השטח מוגדר כאזור תעסוקה מרחבי וחקלאי\נוף כפרי פתוח וכשטח ללא הגבלות סביבתיות ושטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 24 חדר חדר +24 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 936 מ"ר מ"ר +936 מ"ר

מקום התוכנית


במתחם תחנת תדלוק קיימת ליד כביש מעלות-תפן

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
בינוי נספח בינוי - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ניקוז פרשה טכנית ניקוז - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
עקרונות תכנון פרוגרמה למלונית - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה פרשה טכנית מים וביוב - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ניהול מי נגר נספח הגנה על מי תהום - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים, ביוב, ניקוז - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים, ביוב, ניקוז - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי - חתום להפקדה הורדה
עקרונות תכנון פרוגרמה למלונית - חתום להפקדה הורדה
ניקוז פרשה טכנית ניקוז - חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה פרשה טכנית מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום הורדה
תשריט מצב מוצע חתום מילואה חתומה הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית להיות מגישה של התכנית הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום ב הורדה
תשריט מצב מוצע חתום מילואה חתומה ב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 18/04/2023 27 13
התכנית אושרה 18/04/2023 27 13
פרסום לאישור ברשומות 16/04/2023 תאריך פרסום: 16/04/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11270. עמוד: 5465. שנה עברית: התשפג . 27 13 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/04/2023 27 13
פרסום לאישור בעיתונים 24/03/2023 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2023. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2023. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2023. עיתון: עיתון מקומי א. 27 13
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/03/2023 27 13
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/03/2023 27 13
הוגשו התנגדויות 28/09/2022 22 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2022 22 12
פרסום להפקדה בעיתונים 12/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2022. עיתון: כל אל ערב. 22 12
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 12/08/2022 22 12
פרסום להפקדה ברשומות 08/08/2022 תאריך פרסום: 08/08/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10722. עמוד: 10570. שנה עברית: התשפב . 22 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/08/2022 22 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/07/2022 22 12
החלטה בדיון בהפקדה 07/02/2022 15 9
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 17/11/2021 22 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/03/2021 8 6
קבלת תכנית 03/03/2021 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 18/ 4 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית 255-0644120 א.ת. תפן - שינוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8358 תחנת דלק כביש מעלות תפן. החלפה צפייה
תוכנית ג/ 7856 קטע תפן מעלות, כביש מספר 854 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 21/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 21/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 21/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 21/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 17/01/2022
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 17/01/2022
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 17/01/2022
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 17/01/2022
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 17/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 17/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 17/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/03/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/08/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 16/03/2023 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 01/08/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נת"י אינג' קובי ברטוב הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נת"י אינג' קובי ברטוב הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מענה להתנגדות נת"י הורדה