354-0763342

הסדרת מתחם מגורים - צפון מזרח עין אלסהלה

מטרת התוכנית


הצעת הרחבה צמודת דופן ליישוב עין אלסהלה

עיקרי הוראותיה


א- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ב- קביעת ועדכון התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג- קביעת הוראות וזכויות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
ד - קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה- הסדרת מערכת התחבורה , ביטול דרכים ,הרחבת דרכים והצעת דרכים חלופיות וחדשות.
ו- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


התכנית מרחיבה שטח שאושר במסגרת תכנית ענ/982 מ/389 בשכונה הצפון מזרחית של היישוב עין אלסהלה . ומוסיפה 9525 מ"ר שטחי מגורים לשטחים המאושרים שהינם 7007 מ"ר ותוספת 37 יח"ד ל 29 יח"ד הקיימות ,סה"כ 66 יח"ד בתוכנית.
התוכנית מציעה שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבנה ציבור ומערכת דרכים שמתחברת למערכת הדרכים המאושרת ביישוב

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


צפון מזרח עין אלסהלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי עקרוני, תחבורה, נוף הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה בהסכמת הבעלים הורדה
חלוקה ורישום תשריט חלוקה ואיחוד הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התייחסות קקל- תכנית 354-0763342-הסדרת מתחם מגורים - צפון מזרח עין אלסהלה הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת מועצה מנשה אלונה בדבר היותם יזם התוכנית מיום 27.04.2022 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום מוצע חתום הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/09/2022 15 10
קבלת תכנית 27/01/2022 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 9 תכנית מתאר ארצית - שינוי מס 9 לתמא/ 22 - האצלת סמכויות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6/ 7 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389 תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 08/03/2023
סדר יום הורדה