258-0998724

שכונת מגורים - מתחם צפון מזרח - פסוטה

מטרת התוכנית


תכנון מפורט של מתחמים A ו- B מתכנית המתאר ג/20910 להקמת שכונת מגורים צפון מזרחית לישוב פסוטה, תוך שמירת האופי הכפרי, האיכויות הנופיות, השתלבות מירבית בסביבה ומאפייני הנצפות של הישוב.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח ללא יעוד בתכנית מפורטת, בשימוש חקלאי, ליעודי קרקע מגורים, שטח ציבורי פתוח, מבנים ומוסדות ציבור, דרכים ושבילים.
קביעת הוראות וזכויות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח השטח.
קביעת מערך דרכים לשירות השכונה, לחיבורה למרקם הקיים וליצירת מערך תנועה היקפי לישוב.
איחוד וחלוקה ללא הסכמה הכולל טבלאות הקצאה ואיזון ברוב שטח התכנית.

דברי הסבר


הקמת שכונת מגורים חדשה מזרחית לישוב פסוטה בשטח כולל של כ- 133.737 דונם בהתאם להוראות והנחיות תכנית המתאר הכוללנית מס' ג/20910 של הישוב ובהתאם לפרוגרמה היישובית המאושר והמציעה שינוי מקרקע חקלאית לאיזור מגורים, שטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והתווית דרכים.
התכנית מתווה מערכת דרכים שמחברת את השכונה לישוב ומהווה רצף למערכת הדרכים הקיימת.
התכנית כוללת איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה ע"פ טבלאות הקצאה ואיזון, הבעלות על השטח ברובה בעלות פרטית, קיים חלק מזערי בבעלות מדינה.
התכנית מציעה צפיפות נומינלית של 4 יח"ד לדונם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 361 יח"ד +2 יח"ד +359 יח"ד
מגורים (מ"ר) 63,194 מ"ר +361 מ"ר +62,833 מ"ר

מקום התוכנית


הישוב פסוטה בחלק הצפון מזרחי של הישוב, שוכן בחלקו הצפוני של מרכז הגליל העליון, ע"ג שלוחה המשתפלת אל נחל בירנית בצפון ונחל כזיב בדרום.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה עקרונות שומה ללוח הקצאות וטבלאות איזון הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
מים נספח מים הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
סביבה ונוף נספח נופי עם רקע תכנית מתאר הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים הורדה
תנועה חתכים הורדה
תנועה נספח תחבורה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מבט - כלי להצגת איכות תכנון מבט - כלי להצגת איכות התכנית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיעוד של שליחת מסמכים למשרד החקלאות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיעוד של שליחת מסמכים לרט"ג הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיעוד של שליחת מסמכים לרשות המים הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת המועצה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיעוד על שליחת התכנית לרשות הניקוז הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע עם חתימת מודד הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיעוד של שליחת מסמכים למשרד הגה"ס הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה פרוגרמה לתכנית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיעוד של שליחת מסמכים לרמ"י הורדה
תכתובת
תכתובות טופס הסכמה לאיחוד וחלוקה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 05/09/2022 7 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/06/2022 7 3
קבלת תכנית 10/01/2022 5 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 60 תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 60 - הרחבת הישוב פסוטה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 מתאר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 05/09/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה