251-1048974

מבנן 7-A - בועינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


תכנון מפורט למבנן A-7 בהתאם להוראות תכנית ג/13274 ע"י איחוד וחלוקה מחדש , התווית דרכים ויעוד שטחים למגורים ושטחי ציבור.

עיקרי הוראותיה


1. אחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.
2. שינוי יעוד שטח מ אזור משולב (מגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים ) ל:
א. אזור מגורים ב'
ב. לדרך ולדרך משולבת.
ג.לשטח ציבורי פתוח .
3. שינוי יעוד שטח מ אזור מגורים ומאזור ספורט לדרך מוצעת .
4. ביטול דרך ויעודה לאזור מגורים ב' .
5. קביעת הוראות בניה ופיתוח.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
7. קביעת זכויות והוראות בניה .
8. קביעת שימושים .

דברי הסבר


תכנית המתאר המאושרת מס' ג/13274 הגדירה מתחמים ומבננים בייעוד משולב מגורים , מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים לתכנון מפורט כולל איחוד וחלוקה . (ראה סעיף 14.04 בהוראות התכנית המאושרת )
תכנית זו באה לפרט את מבנן A-7 שהוגדר בתכנית המתאר , וכן להסדיר את מערכת הדרכים בתחומה כולל התחברות למערכת הדרכים המאושרת ביישוב והתחברות לדרך 785 .
התכנית כוללת או"ח ללא הסכמת הבעלים כולל טבלאות הקצאה ואיזון.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 432 מ"ר +187 מ"ר +245 מ"ר במסגרת השימושים הנלווים, הסתברות מימוש 50% מקומת קרקע לשימושי מסחר משרדים ומוסדות ציבור, ללא הסתברות מימוש ליחה"א לפי עורך התכנית. במצב מוצע, במסגרת 15% שימושים נלווים: מסחר, מוסדות ציבור ומשרדים, ללא הסתברות למימוש יחה"א.
מגורים (יח"ד) 83 יח"ד +18 יח"ד +65 יח"ד במצב מאושר ומוצע, בניכוי השימושים הנלווים.
מגורים (מ"ר) 15,996 מ"ר +3,188 מ"ר +12,808 מ"ר במצב מאושר ומוצע, בניכוי השימושים הנלווים בהסתברות מימוש 50% .
מסחר (מ"ר) 432 מ"ר +187 מ"ר +245 מ"ר במצב מוצע, במסגרת השימושים הנלווים בהיקף 15%: מסחר, מבנה ציבור, ומשרדים, ללא פוטניצאל למימוש יחה"א. במצב מאושר, לפי הסתברות מימוש 50% לשימושים הנלווים בהיקף 30%, למסחר משרדים ומבנה ציבור ללא יחה"א לפי עורך התכנית. הסתברות למימוש יחה"א.
תעסוקה (מ"ר) 432 מ"ר +187 מ"ר +245 מ"ר במצב מאושר, במסגרת הסתברות מימוש 50% מהשימושים הנלווים בהיקף 30%, למסחר משרדים ומבנה ציבור, ללא הסתברות למימוש יחה"א לפי עורך התכנית. במצב מוצע, במסגרת השימושים הנלוווים למסחר מוסדות ציבור ומשרדים. ללא הסתברות מימוש יחה"א לפי עורך התכנית.

מקום התוכנית


שכונה צפונית מערבית - בצמוד למגרש הכדור רגל .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה תנועה-חתכים הורדה
תנועה נספח תנועה - תנוחה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
טבלאות איזון והקצאה עסקאות השוואה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת שווי מגרשים הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח מילולי הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת המועצה הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן פרוגרמה לצורכי ציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/09/2022 14 6
קבלת תכנית 29/12/2021 6 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת החלפה צפייה