תתל/ 100

תכנית למתקנים לשדות קידוחי מי שתיה ומתקנים להעשרת מי תהום

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת שדות קידוחי מי שתיה ומתקנים להעשרת מי תהום והגדרת אזורי מגבלות סביבם.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת שימושים ומגבלות בתחום מגבלות בניה ופיתוח, מגבלות בניה ופיתוח ב', אתר איגום ו/או החדרה.
2. קביעת הנחיות מיוחדות והטלת מגבלות בניה ופיתוח על פעילויות העלולות להוות פוטנציאל לזיהום מי תהום.
3. קביעת תנאים למתן היתר בניה או הקמה.
4. קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות.

דברי הסבר


מטרות התכנית:
א. ייעוד שטחים לשדות קידוחי מים ומתקנים להעשרת מי תהום במרחבים חיוניים למשק המים הלאומי.
ב. דיוק השטחים שנקבעו כ"שטחים בעלי רגישות גבוהה מאוד" וכאתרי החדרה בתמ"א 1.
ג. קביעת הוראות והנחיות מפורטות להקמת חצרות קידוחי מים ומניעת זיהום מי התהום.
ד. שדרוג תחזוקת אתרי החדרה באקוויפר החוף והבטחת המשך תפקודם התקין.

שטחים מוצעים להקמת קידוחים במסגרת התכנית:
התכנית מסמנת חמישה מתחמים הידרולוגיים בתפרוסת ארצית המיועדים להקמת קידוחים ולהחדרת מים וכן אזורי מגבלות סביבם לצורך מניעת סיכולם של הקידוחים.

חמשת המתחמים נחלקים לשתי קבוצות:
א. מרחבים למפעלי החדרה והפקה
נחלי מנשה: מרחב חולות אליו מוטים נחלי מנשה ומוחדרים עודפי מי התפלה.
נחל שקמה: מרחב חולות אליו מוטים מי מאגר נחל שקמה ומוחדרים עודפי התפלה.
ב. מרחבים להפקת מים מקידוחים
מרחב קידוחי להבים: החלפה הדרגתית של שדה קידוחי באר-שבע והעתקתו אל מחוץ לעיר.
מרחבי קידוחי שפלת לוד: החלפה והעברה הדרגתית של שדה הקידוחים לשטח פתוח אשר יהווה אכסניה לתוספת קידוחים בהתאם לתנאי השטח ולצרכים.
ראש העין: מרחב הפקה אסטרטגי, שבמרכזו מעיינות הירקון, מוצא אקוויפר ההר והקידוחים השואבים ממנו.

אין באמור בתכנית זו כדי לפגוע ביכולת להקים בשטחי התכנית קידוחי מים מתוקף פרק המים בהוראות תמ"א 1.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
בינוי ופיתוח נספח בינוי נופי מנחה - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שפלת לוד - גיליון 4 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שקמה - גיליון 6 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם להבים - גיליון 7 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שפלת לוד - גיליון 5 מתוך 7 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם שקמה - גיליון 4 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם להבים - גיליון 5 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם להבים - גיליון 5 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם שקמה - גיליון 4 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם שקמה - גיליון 4 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם להבים - גיליון 5 מתוך 5 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית נספח מלווה לתשריט מצב מוצע מתחם ראש העין - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית נספח מלווה לתשריט מצב מוצע מתחם שקמה - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית נספח מלווה לתשריט מצב מוצע מתחם שפלת לוד - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי: חלק ג' - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי: חלק א' - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי: חלק ב' - חתום לאישור ות"ל הורדה
מים נספח הידרולוגי תכנוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 5 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 5 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 5 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית נספח מלווה לתשריט מצב מוצע מתחם שפלת לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי: חלק א' - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי: חלק ג' - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי: חלק ב' - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מים נספח הידרולוגי תכנוני - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי נופי מנחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט התכנית נספח מלווה לתשריט מצב מוצע מתחם שקמה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט התכנית נספח מלווה לתשריט מצב מוצע מתחם ראש העין - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם שקמה - גיליון 4 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם להבים - גיליון 5 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם להבים - גיליון 5 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים מתחם שקמה - גיליון 4 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם שקמה - גיליון 4 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מתחם להבים - גיליון 5 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שקמה - גיליון 6 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שפלת לוד - גיליון 4 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם ראש העין - גיליון 2 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שפלת לוד - גיליון 5 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם להבים - גיליון 7 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם מנשה - גיליון 1 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מתחם שפלת לוד - גיליון 3 מתוך 7 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר מיקום הקידוחים ורדיוסי גמישות הורדה
נספח כללי/אחר התייחסות קסם אנרגיה להשגת ראש העין הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית 5 הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית 4 הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית 3 הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית 2 הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית 1 הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר תת"ל 100 הורדה
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר תתל 100 הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תצהירים חתומים לשלב ההפקדה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה דברי הסבר לתכנית מתורגם לערבית הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת מליאת הות"ל 2.11.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 2.11.20 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 26/06/2022 39 29
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 10/01/2022 32 25
התכנית פורסמה להערות והשגות 09/07/2021 32 25
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 09/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2021. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2021. עיתון: אל-סינארה. 32 25
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 20/06/2021 תאריך פרסום: 20/06/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9690. עמוד: 6892. שנה עברית: התשפא . 32 25 צפייה
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 02/11/2020 16 11
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 26/10/2020 16 11
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 26/10/2020 16 11
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 02/09/2020 16 11
קבלת תכנית בות"ל 20/01/2020 5 3
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 20/01/2020 23 18

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 18/ 4 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ 3/ ב תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים - מקטע אשל הנשיא - יסודות שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב/ 8 הקו המזרחי- עדכון תוואי מערכות הולכת הגז הטבעיבקטע חגית- נתב"ג ורצועת תשתיות שינוי צפייה
תוכנית תמל/ 1007 תמל 1007 שינוי צפייה
תוכנית תמל/ 1076 רובע סירקין, פתח תקוה שינוי צפייה
תוכנית 4/ 02/ 101/ 94 אזור תעשיה דרומי - אשקלון שינוי צפייה
תוכנית קצאא/ 1000 תשריט קצאא/1000 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 10/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 10/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021058 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 10/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021057 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 04/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
230 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 04/10/2021
סדר יום הורדה
2021056 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 03/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021055 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 30/09/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
228 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 30/09/2021
סדר יום הורדה
2021027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 16/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 15/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 02/08/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
229 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 03/01/2021
סדר יום הורדה
2019048 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019025 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 20/12/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 26/07/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 05/08/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 14/06/2021 הורדה