152-0178194

מתחם מגורים בישוב קריית יערים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת ופיתוח מבני מגורים חדשים לבניית 84 יח"ד וכן למבנים ומוסדות ציבור, שטחי ציבור פתוחים ומתקן הנדסי.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי במערך יעודי הקרקע מיעוד שטח חקלאי א' ליעודים: מגורים ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים ג', דרך מוצעת, דרך ו/או טיפול נופי, מבנים ומוסדות ציבור, פארק/ גן ציבורי, מבנים הנדסיים.
2. קביעת מגרשים למגורים להקמת 6 מבני מגורים חדשים בני 5 קומות מגורים וקומה תת קרקעית אחת עבור חניה ואכסון.
3. קביעת זכויות לבניית 56 יח"ד ב-2 מגרשי מגורים כמפורט בנספח הבינוי.
4.קביעת זכויות לבניית 28 יח"ד ושני גני ילדים במגרש אחד ביעוד מגורים מבנים ומוסדות ציבור כמפורט בנספח הבינוי.
5. קביעת שטחי בניה למגורים ביעוד מגורים ג' בשטח 9,249 מ"ר וכן 646 מ"ר עבור מרפסות פתוחות מקורות.
6. קביעת שטחי בניה למגורים וגני ילדים ביעוד מגורים מבנים ומוסדות ציבור בשטח 4,849 מ"ר וכן 396 מ"ר עבור מרפסות פתוחות מקורות.
7. קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית וזיקת הנאה למעבר רכב.
8. קביעת שטחי בניה למבנים ומוסדות ציבור בשטח 2,002 מ"ר וכן 30 מ"ר עבור מרפסות פתוחות מקורות.
9. קביעת שטחי בניה למתקן הנדסי בשטח כולל של 47 מ"ר בתא שטח מס' 9.
10. קביעת קווי בנין לכל אחד מהמגרשים המיועדים לבניה.
11. חלוקה ורישום מגרשים מחדש בהסכמה.
12. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
13. קביעת תנאים למתן טופס אכלוס.
14. קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.
15. קביעת תנאים לטיפול בעצים בוגרים. שימור ועקירה.
16. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.

דברי הסבר


רקע התכנית:
התכנית המוצעת ממוקמת בחלקו הדרומי של הישוב קרית יערים בשכונת טלזסטון ומשתרעת כל שטח של 9.935 ד'.
התכנית גובלת מצידה הצפון מערבי במבני מגורים ובית יולדות ומצידה הדרומי במגרשים חקלאיים הסמוכים לכביש ירושלים-ת"א.
על שטח התכנית חלה תכנית הל/מי/513.

תאור התכנית המוגשת:
התכנון המוצע מתווה מתחם הכולל את יעודי הקרקע הבאים:
מגורים ג', בניה רוויה בהיקף 56 יח"ד.
מגורים ומבנים ומוסדות ציבור המשלבים 28 יח"ד ושני גני ילדים.
הפרשות לצרכי ציבור בהיקף של 45% משטח התכנית ליעודים הבאים: פארק/גן ציבורי, דרכים ציבוריות, מוסד ציבורי ומתקן הנדסי וכן הפרשת שטחי בינוי מתא שטח 1 עבור שני גני ילדים.

יחס מגיש התכנית לקרקע:
מגיש התכנית הינו בעלים של כשני שליש משטח התכנית.
שאר הבעלים הם בעלים פרטיים מהישוב הסמוך אבו ג'וש.
למגיש התכנית התבהר כי בעלי הקרקע הנוספים אינם מעוניינים לקחת חלק בקידום התכנית, אי לכך התכנית מוגשת ללא הסכמת כל הבעלים.
כחלק ממסמכי התכנית ישולב נספח איזון וחלוקה אשר יסדיר את חלוקת השטחים הסחירים לפי כל דין.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,230 מ"ר מ"ר +2,230 מ"ר הנתון כולל הקצאת 228 מ"ר עיקרי בתא שטח מס' 1 עבור שני גני ילדים.
מגורים (יח"ד) 84 יח"ד יח"ד +84 יח"ד
מגורים (מ"ר) 7,261 מ"ר מ"ר +7,261 מ"ר

מקום התוכנית


שכונת טלזסטון בישוב קריית יערים.
דרומית לבית ההחלמה ליולדות כאשר הגישה למקום באמצעות דרך האנדרטה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח מחייב בהיבטים הבאים: מס' קומות מרבי, גובה מרבי, מס' יח"ד מרבי, קווי בניין, מס' בנייני מגורים מינימלי בתאי שטח 1-3,מפלסי כניסה במגרשים לבינוי, מרחקים בין בניינים,מיקום שני גני ילדים בתא שטח מס' 1, שימוש בחניה תת קרקעית במגרשי המגורים, פיתוח השבילים המסומנים כזיקת ההנאה והנחיות מיוחדות. הורדה
חלוקה ורישום נספח הקצאה ורישום בהסכמה הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
דרכים תנועה וחניה הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
חלוקה ורישום תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
דו"ח סביבה מסמך סביבתי - רעש ואיכות אוויר הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הועדה המקומית הראל הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חישוב שטחים מפורט - מחייב בהיקף השטחים המותרים לבניה וכן חלוקת השטחים מעל ומתחת מפלס קומת הכניסה. הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בדיקת נצפות התכנית בסביבתה הקרובה. הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/09/2016 26 21
פרסום לאישור ברשומות 18/07/2016 תאריך פרסום: 18/07/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7304. עמוד: 8756. שנה עברית: התשעו . 26 21 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/07/2016 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2016. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 26 21
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/07/2016 26 21
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/07/2016 26 21
החלטה בדיון בהתנגדויות 16/02/2016 26 21
הוגשו התנגדויות 22/12/2015 18 16
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/11/2015 18 16
פרסום להפקדה בעיתונים 30/10/2015 תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2015. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2015. עיתון: עיתון מקומי ב. 18 16
פרסום להפקדה ברשומות 28/10/2015 תאריך פרסום: 28/10/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7135. עמוד: 763. שנה עברית: התשעו . 18 16 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/10/2015 18 16
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/10/2015 18 16
החלטה בדיון בהפקדה 30/03/2015 10 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/05/2014 8 7
קבלת תכנית 13/01/2014 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית מי/ 513 שינוי יעוד שטח - טלסטון. החלפה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0975482 מתחם מגורים בישוב קריית יערים שינוי
תוכנית 152-0923763 מתחם מגורים בישוב קריית יערים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 19/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 16/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 09/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 17/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 25/10/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/07/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/10/2015 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 27/09/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד אבו קטיש ב"כ פרחיד ומוחמד אבו קטיש הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יעל אזולאי ב"כ עשרות בעלי זכויות מרחוב מנחת שלמה ורח' הגר"א הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה איזנמן הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה איזנמן הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד נוריאל דור הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי זקן הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ישראל פוקס התנגדות עצמית הורדה