ג/ 16008

הגדלת שטח תעשיתי - אזור תעשיה תפן,

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד שטח שהוקצה למנחת מטוסים קלים, שמופיע בתכנית מתאר ג/ 7775- מאושרת ושינוי תכנית מפורטת מס' ג/2414 מאושרת.
לשימוש שטח תעשיה נוסף, לאזור תעשיה, שטחים פתוחים וכבישים.

ב. קביעת הנחיות תכנון, סייגים והוראות לתכנון, כמפורט.

עיקרי הוראותיה


2.2.1 שימוש בקרקעות ובמבנים :
א. היתר להקמת מבנה /מבנים או לשימוש בקרקע יינתנו בתנאי של עמידה
בהוראות הבניה והתכליות המותרות בלבד .
ב. לא יינתנו היתרי בניה, היתרים לעבודות אחרות, ולא יבוצעו כל עבודות פתוח מכח תכנית זו אלא אם תאושר חלוקה כמפורט בסעיף 6.3.1 להלן.
2.2.2 הוראות בניה :
א . תכנית פיתוח המגרש :
לא יינתן היתר בניה אלא בהתאם לתכנית פיתוח באישורו של מהנדס ועדה מקומית
ובתאום עם מועצה מקומית תעשייתית א.תעשיה תפן.
תכנית הפיתוח תכלול את הנושאים הבאים :
שבילי גישה , חניה , שטחי פריקה וטעינה , מערכות ומתקנים של תשתיות:
מים, ניקוז , טיפול וסילוק שפכים , פסולת , אנרגיה ותקשורת , עיצוב -
החזות : תיאור גימור המבנים , גינון , קירות תומכים , גדרות , תאורה ו-
שילוט . התכנית תוכן על רקע מפה טופוגרפית .
לא תינתן תעודת גמר ואישור חיבור לרשת החשמל עד גמר פיתוח המגרש
על -פי התכניות המאושרות הנ"ל .
ב חזית הבניינים וחומרי הציפוי :
חזיתות המבנים יתוכננו תוך מתן אופי אחיד ומגובש למבנה מכל צדדיו:
החזיתות יצופו בחומרים נאים אשר אינם זקוקים לתחזוקה רציפה ועמידים
בפני תחלפי מזג האוויר . יתאפשרו אלמנטים בבטון מזוין ובחומרים
עמידים אחרים והכל בכפיפות לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה .
ג. מתקני גג , מזגנים וצנרת :
יש לראות את הגגות כחזית חמישית לבנין . לכן כל המתקנים מסוג
אנטנות , מפוחים , מאווררים , גנרטורים , מערכות סולריות , ארובות וכד'
יתוכננו בצורה אסתטית ויהוו חלק בלתי ניפרד מהמבנה .
לכל בקשה להיתר בניה יש לצרף תכניות הגגות , המתקנים וחומר כיסוי הגג.
מזגני חלון וצנרת בניין כגון ביוב , צנרת החשמל וכד' יפתרו בצורה נאותה
כך שהחזית תהיה נאה ותהווה יחידת תכנון מושלמת ומתואמת.
ד . שילוט ותאורה :
כחלק מן הבקשה להיתר בניה יוצגו פתרונות עקרוניים לשילוט ותאורה .
2.2.3 תנאים למתן היתר בניה למבנה תעשיה / להשכרה :
א. 1. לכל יחידה עסקית בבניין יוכן תא ביקורת נפרד לבדיקת שפכים . צנרת
הביוב תותקן באופן שיאפשר הוספת מפריד שמן או תוספות כיוצא ב

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 677,803 מ"ר +122,701 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


גבולו הדרומי של אזור תעשייה תפן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
חלוקה ורישום תוכנית מאושרת הורדה
תכתובת
תכתובות חומר רקע לדיון בולנתע 554 - 12.05.2015 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2016. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 28/01/2016 תאריך פרסום: 28/01/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7195. עמוד: 3020. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/01/2016
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 05/01/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/12/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 12/05/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 06/08/2007
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות 13/03/2007 תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1992. שנה עברית: התשסז . צפייה
הוגשו התנגדויות 16/02/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 16/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה 13/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/02/2006
קבלת תכנית 01/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 18 תמא לדרכים -שינוי מס' 18- כביש עוקף אזור תעשיה תפן- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2414 אזור תעשיה "תפן" מעלות שינוי
תוכנית ג/ 7775 מנחת למטוסים קלים, תפן שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7856 קטע תפן מעלות, כביש מספר 854 שינוי צפייה
תוכנית מג/ מק/ 2012/ 9 איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע - אזה"ת תפן שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
554 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 06/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 06/08/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
337 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 31/07/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 13/03/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 22/12/2015 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/01/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד ( פרג') ג'אסר ת.ז. 56935034
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עג'מיה חאתם מועצה המקומית
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פהד סעיד פרג' יוסף 20928644
4 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ביסאן עו"ד חוסאם
5 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות יגאל עו"ד כרמי