253-0823716

הסדרת מתחם לגידול בע"ח - טובא זנגרייה, ג/25516

מטרת התוכנית


שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למבני משק עבור מתחם לגידול בע"ח.

עיקרי הוראותיה


א.שינוי יעוד מחקלאי למבני משק להסדרת שטח למתחם לגידול בע"ח.
ב.קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בניה.
ג.קביעת זכויות, תכליות והשימושים המותרים בכל תא שטח.
ד.קביעת הוראות סביבתיות לכל תא שטח.

דברי הסבר


התכנית חלה בחלקה הדרום-מערבי של טובא-זנגרייה. המתחם כולל בתוכו מספר רפתות קיימות ומיועד גם לקליטת רפתות ודירים מתוך שכונת זנגריה.
התכנית הנדונה באה להסדיר מצב קיים ולאפשר הוצאת היתרי בניה מסודרים למתחם הרפתות הקיים, וכן לתת מענה ופתרונות לבעלי רפתות ודירים הקיימים כיום בתוך שטח המגורים (ומהווים מפגע סביבתי) ואשר ברצונם להוציאם מחוץ לתחום המגורים ולשפר את איכות החיים בישוב.
התכנית מציעה מתחם מסודר להקמת מבנים לגדול בעלי חיים כולל תשתיות מסודרות הקיימות בשטח, גישה נוחה מהישוב.
תכנית המתאר של טובא זנגרייה נתנה אמנם מענה למתחם לגדול בעלי חיים במזרח הישוב, אך הפתרון המוצע שם אינו נותן מענה לכלל האוכלוסיה מכיוון שנמצא קרוב לשכונת טובא ורחוק מאוד מזנגרייה, אנשי זנגרייה מעוניינים שהמתחם יהא קרוב יחסית אליהם מטעמים מובנים.
תכנית זו תואמה מול משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ומול משרד הבטחון בעבר.
התכנית הקודמת נסגרה עקב בעיית תחום שיפוט ומרחב תכנון (היה בעבר בתחום מבואות חרמון-גליל עליון). כעת, שונה תחום השיפוט והשטח כולו עבר לתחום שיפוט טובא זנגרייה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


טובא זנגרייה בקצה הדרום-מערבי של היישוב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי כולל חתך הורדה
בינוי נספח בינוי והסדרת תנועה הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
סביבה ונוף סקר עצים הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חלופה 2 הורדה
ניקוז פרשה טכנית הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חלופה 1 הורדה
איכות הסביבה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי-סביבתי כולל חלופות תכנוניות הורדה
מבנים חקלאיים פרוגרמה למבנים חקלאיים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול דיון במליאה מועצה מקומית טובא זנגרייה הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית אצבע הגליל הורדה
פרוטוקול / החלטות דיון המלצה להפקדה הורדה
פרוטוקול / החלטות תנאים להפקדה הורדה
פרוטוקול / החלטות פגישה במחוז הורדה
פרוטוקול / החלטות תנאי סף הורדה
פרוטוקול / החלטות תוצאות בדיקת תנאי סף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 07/06/2022 37 19
החלטה בדיון בהפקדה 28/07/2021 37 19
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/06/2021 37 19
קבלת תכנית 06/02/2020 11 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21904 תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה