מי/ 1022

בריכת צרעה - מקורות

מטרת התוכנית


הקמת בריכת מים לרבות כל המבנים והמתקנים הנלווים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד שטח יער פארק קיים ודרך יער ראשית לשטח למתקנים הנדסיים ושטח יער.
2. מתן הנחיות בינוי ופיתוח.
3. קביעת קווי בנין.
4. מתן הוראות למבני עזר.
5. מתן הוראות לשיקום נופי.
6. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
7. קביעת הוראות בדבר הנחיות מיוחדות.

מקום התוכנית


צפונית לקיבוץ צרעה.

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח נוף הורדה
מסמכים
תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/06/2013 תאריך פרסום: 20/06/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6611. עמוד: 5399. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/05/2013
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 19/05/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/05/2013
לא הוגשו התנגדויות 14/02/2013
החלטה בדיון בוולק"ח 03/12/2012
פרסום להפקדה ברשומות 11/07/2012 תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5204. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 15/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה 10/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/05/2010
קבלת תכנית 11/10/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה שינוי צפייה
תוכנית מי/ 989 קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 17/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 23/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
330 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 03/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2011015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 10/07/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת מקצועית למים ולביוב 17/01/2011
פרוטוקול הורדה
2010020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 03/10/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 02/05/2013 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 28/05/2013 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 23/05/2012 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/05/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/05/2012 הורדה