גמ/ מק/ 13274/ 393

שינוי חלוקת שטחי בניה , שכונה מערבית , בועינה - נוגי'דאת

מטרת התוכנית


א. שינוי חלוקת שטחי בניה המותרים בתוכנית ג/ 8893 וג/ 13274.
ב. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים.
ג. שינוי בקווי בנין הקבועיםבתוכנית ג/ 8893 וג/ 13274.
ד. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי.

עיקרי הוראותיה


א. באזור מגורים א-1 המאושר לפי תכנית ג/ 13274 מותר % 160 בניה סה"כ , תכנית זו מציעה להוריד את סה"כ אחוזי הבניה המאושרים ל- % 80 והחלפת שם היועד לאזור מגורים א' לפי מבא"ת.
ב. באזור מגורים ב-2 המאושר לפי תכנית ג/ 13274 מותר % 115 בניה סה"כ , תכנית זו מציעה להעלות את אחוזי הבניה ל- % 126.
ג. יתרת השטח העודף כתוצאה מהפעולות המתוארות בסעיפים א, , ב הנ"ל מוצע להעברה לשטח למבני ציבור.
ד. קווי הבניין המאושרים באזור מגורים א' ישתנו בהתאם למפורט בפרק 5.
ה. הורדת מס' יח"ד למגרש מ- 3 ל- 2 במגורים א [ מגורים א1 במצב המאושר].
ו. הורדת מספר יח"ד למגרש מ- 6 יח"ד ל- 3 יח"ד במגורים ב- 2.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/09/2011
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/06/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8893 שכונת מגורים מערבית בועינה נג'ידאת, שינוי למתאר. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/06/2011
פרוטוקול הורדה