356-0622753

שער הכרמל - עספיא

מטרת התוכנית


תכנון מתחם הכניסה המערבית של היישוב הכולל שימושים עירוניים לאורך הציר, שכונת מגורים, שטחי תיירות ושטחי ציבור, והסדרת מערך הדרכים בשכונה.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעוד השטח מחקלאי ושטח לגן לאומי לשטח למגורים, שטח עירוני מעורב, מגורים משולב בתיירות כפרית, תיירות, שצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור.
ב. קביעת מגרשים להקמת שכונת מגורים בהיקף של כ- 1,700 יח"ד, פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה, פיתוח מוקד תיירותי משמעותי ותיירות כפרית היקפית, וכן שטחים למוסדות ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ומתקנים הנדסיים.
ג. הסדרת בנייה קיימת והקלות בקווי בניין למבנים קיימים.
ד. תוספת יחידות דיור.
ה. קביעת תכליות והוראות בנייה בשטח התכנית.
ו. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות השטחים הפתוחים הציבוריים, השטחים למבני ציבור והדרכים (כולל תשתיות ושירותים).
ז. התווית מערכת דרכים.
ח. איחוד וחלוקה.

דברי הסבר


תכנית בהיקף של כ- 650 דונם, במרקם בנוי, אשר תהווה את שער הכניסה ליישוב ועוגן כלכלי, כולל תכנון שימושים מעורבים למגורים, מסחר, תעסוקה ותיירות. כוללת טיפול בדרך 672 "ציר הרכס" כציר עירוני והתחדשות עירונית לאורך ציר הכניסה לעספיא.

התכנית ברובה על קרקע פרטית, אחוזי המימוש הצפויים הינם נמוכים והם נלקחו בחשבון בעת קביעת ההקצאות לצרכי ציבור.

לאור המורכבות הגדולה של תכנון על קרקעות פרטיות עם ריבוי בעלויות וללא רישום מקרקעין, נעשה מהלך מורכב ויסודי בשיתוף הציבור, איסוף תשריטי חלוקה פנימיים, מיפוי והתאמת המגרשים בתכנית לבעלים. התכנית כוללת איחוד וחלוקה.

התכנית מתבססת על שלד תנועה קיים, כולל הסכמות פנימיות בין בעלי הקרקע. קיימים כ-200 מבנים בתחום התכנית. התכנית מייצרת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת כ-1,500 יח"ד נוספות וכן שטחי מסחר ותעסוקה ושטחי תיירות בהיקפים נרחבים.

בנוסף, על המענה שניתן לצרכי השכונה המקומיים, נותנת התכנית מענה לצרכים יישוביים אשר הוגדרו בתכנית המתאר המתהווה בימים אלה במקביל לתכנית: קרית חינוך על-יסודי אשר תיתן מענה לשכונה ולשכונות סמוכות.

התכנית מייצרת מערכת שטחים פתוחים העונה לצרכי תושבי השכונה - הן ברמת סף הבית והן ברמה העירונית.
התכנית משמרת את ערכי הטבע והנוף הייחודיים לאזור: התכנית משמרת ומטפלת ברגישות בוואדיות שבתחומה, ומייצרת קשר לוואדיות הסובבים ולגן הלאומי וכן טיפול ייחודי ב"כיפה הדרוזית" כנקודת ציון ייחודית ופיתוחה כשטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 228 יח"ד יח"ד +228 יח"ד חדרי מעונות או דיור להשכרה בייעוד מגורים ותיירות
דיור מיוחד (מ"ר) 27,394 מ"ר מ"ר +27,394 מ"ר
חדרי מלון / תיירות (חדר) 244 חדר +10 חדר +234 חדר בייעוד מלונאות - לפי חישוב 60 מ"ר ליחידת אירוח ברוטו. בייעוד אירוח כפרי - לפי 5 יחידות אירוח לדונם.
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 19,210 מ"ר +400 מ"ר +18,810 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 27,610 מ"ר +7,230 מ"ר +20,380 מ"ר
מגורים (יח"ד) 1,776 יח"ד +203 יח"ד +1,573 יח"ד 1566 יח"ד בייעודי מגורים (ע"פ טבלה 5). 210 יח"ד בייעוד עירוני מעורב (מימוש של 20% למגורים).
מגורים (מ"ר) 296,969 מ"ר +61,670 מ"ר +235,299 מ"ר
מסחר (מ"ר) 52,033 מ"ר +854 מ"ר +51,179 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 112,358 מ"ר מ"ר +112,358 מ"ר שימוש עירוני מעורב בניקוי המרה של 20% למגורים

מקום התוכנית


שער הכניסה ליישוב, לאורך ציר 672.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה ורישום הורדה
מים הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
ביוב הורדה
טבלאות איזון והקצאה הורדה
ניקוז הורדה
בינוי הורדה
תשתיות מים וביוב-הוראות הורדה
תשתיות ניקוז-הוראות הורדה
סביבה ונוף גיליון 3 מתוך 3 הורדה
סביבה ונוף גיליון 2 מתוך 3 הורדה
סביבה ונוף גיליון 1 מתוך 3 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי הורדה
תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
סקר גיאולוגי הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 10/05/2021 24 19
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/10/2020 24 19
קבלת תכנית 14/09/2020 24 19

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 566 גן לאומי ושמורות טבע על הר הכרמל . שינוי
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית 356-0627950 עד/מק/304ג'. שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון של הועדה שינוי צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא שינוי צפייה
תוכנית 356-0087999 בנין מגורים ומסחר בכניסה המערבית לעוספיא שינוי צפייה
תוכנית עד/ 193 שכונה צפונית מערבית בעוספיא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1155 שכונה צפונית - בעוספיא. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 260 שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 17150 חל' 17, עוספיא שינוי צפייה
תוכנית עד/ 164 מגורים ומסחר בשכונת אל בורטעיה. שינוי צפייה
תוכנית עד/ במ/ 160 שכ' מערבית עוספיה. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 156 הוספת קומות בניה במרחב תכנון רכס הכרמל. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 124 שכון בדואים בעוספיה שינוי צפייה
תוכנית עד/ 104 (ג / 1042) - צפון מערב עוספיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 792 כביש מס' 116, ק"מ 0.000 - 14.328, שיפור תואי שינוי
תוכנית ג/ 546 וי.או.אר. חיפה, הכוללת הגבלות בגובהם של מבנים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
102 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 13/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
179 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 24/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 10/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה